Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 09 Април 2019

Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” по  Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  

Основната цел на процедурата е да подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Конкретни цели на процедурата са:

  • Да се развият конкурентноспособни недвижими културни ценности със „световно значение“ – вписани в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО и „национално значение“, вкл. археологически резервати, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за културното наследство, независимо от пространствената им структура и териториален обхват, чрез превръщането им в туристически атракции, способни да привлекат значителен брой посетители;
  • Да се подкрепят недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“, притежаващи значителен туристически потенциал.

Финансирането по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ представлява комбинация от финансиране с безвъзмездни средства и финансиране от финансов инструмент /ФИ/. Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездно финансиране, за да са финансово жизнеспособни.

Общественото обсъждане ще се проведе на 12.04.2019 г. /петък/ от 17.00 часа в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали.

Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет страницата на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. www.bgregio.eu, раздел „Актуални процедури”  и на Единния информационен портал на ЕСИФ - www.eufunds.bg.

За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел „ Стратегическо планиране и управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.

Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41,  Център за услуги и информация на граждани.

Писмените становища се приемат лично или по пощата до 16.30 часа на 12.04.2019 г./петък/ и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.

Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 12.04.2019 г. /петък/.

Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали.                      

Кмет на община Кърджали:

                                                                                                                     /инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1393 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign