Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 12 Април 2019

 

             На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс,  чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.96, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение № 42 от 28.02.2019 г. на Общински съвет гр.Кърджали

 

         З А П О В Я Д В А М:

 

Да се про­ве­дат пуб­лич­ни тър­го­ве с тай­но над­да­ва­не на 15.05.2019 г. в Об­щи­на          Кър­джали, стая  №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „Бъл­га­рия” № 41, гр. Кър­д­жа­ли за про­даж­ба на имоти - общинска собственост, как­то след­ва:

1. УПИ ХІV-117, кв.16 по ПУП на с.Седловина, община Кърджали, с площ 221 кв.м, отреден за обществено обслужване, с първоначална тръжна цена 3 200 лв. /без начислен ДДС/. На­ча­ло на тър­га  9.30 ча­са.

2. Незастроен УПИ  III-общ., кв.19 по ПУП на с. Седловина, община Кърджали, с площ 782 кв.м, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена 7 800 лв. /без начислен ДДС/. На­ча­ло на тър­га 10.00ча­са

Де­по­зит  за учас­тие в тър­га в раз­мер на 30% от пър­во­на­чал­на­та тръж­на це­на за все­ки имот да се вне­се до 13.05.2019 г. /включително/ по сметка, посочена в тръжната документация

Тръж­на до­ку­мен­та­ция се за­ку­пу­ва до 17:00 ча­са на 13.05.2019 г., в стая 502, ет. V в сгра­да­та на Об­щин­с­ка ад­ми­нис­т­ра­ция гр. Кър­д­жа­ли сре­щу так­са от  50 ле­ва  за  все­ки имот, пла­ти­ма на ка­са­та на об­щи­на­та в ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър – ет.1.           

Це­на­та на имо­ти­те се зап­ла­ща в ле­во­ве, ед­нок­рат­но при сключ­ва­не на до­го­во­ра за покуп­ко-про­даж­ба.

            Ог­лед на имо­ти­те мо­же да се из­вър­ш­ва все­ки ра­бо­тен ден до 17:00 часа на 13.05.2019г., в присъствието на служител от Общинска администрация гр. Кърджали, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

           При не­я­вя­ва­не на кан­ди­да­ти пов­тор­ни тър­го­ве да се про­ве­дат на 29.05.2019 г.,  12.06.2019 г. и  26.06.2019 г. на съ­що­то мяс­то, по съ­що­то вре­ме и при съ­щи­те ус­ло­вия.         

            До­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция мо­же да бъ­де по­лу­че­на в стая 502, на V етаж в сгра­да­та на Об­щин­с­ка ад­ми­нис­т­ра­ция  гр. Кър­д­жа­ли и на тел.  0361/67 357.                                                    

           Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Гюлфидан Мустафа – директор дирекция “ОССД”.

 

                                                                                           КМЕТ НА

                                                                                ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:.................................

                                                                                                                              /инж. ХАСАН АЗИС/

 

 

 

 


 Прочитания: 2288 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign