Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА №6

 12 Юни 2019

П О К А Н А

 6

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация    

С В И К В А М:

На  20.06.2019 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния                                                                                        

Проект!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Отмяна  на  Наредба  за  управление на отпадъците на територията на Община  Кърджали,  приета  с  Решение № 544/31.01.2007 г. от Протокол № 33 на Общински съвет - Кърджали  и  приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Кърджали.
 2.  Отмяна на Решение №58 от 28.02.2019 г. на Общински съвет-Кърджали и даване  на  съгласие  за издаване на Заповед от Община  Кърджали в полза на ДФ ,,Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор №РД50-37 от 20.04.2018 г. по подмярка 19.4, на мярка 19 за Проект ,,Изпълнение на Стратегия за Водено от  общностите   местно  развитие  на  СНЦ  ,,МИГ Стамболово - Кърджали 54“, сключен между СНЦ ,,Стамболово-Кърджали 54“ и ДФ ,,Земеделие“.
 3.  Процедура за контрол, проверка и приемане на инвестиции, извършени от оператора по ВиК като част от задължителните такива за 2018 година, поети при сключване на Договора с Асоциация по ВиК – Кърджали.
 4. Избиране на управител на „Ученическо хранене” ЕООД, гр. Кърджали.
 5.    Даване на съгласие за учредяване  на право на пристрояване за изграждане на стълбище към втори етаж в размер на 14,32 кв.м и право на надстрояване за изграждане на втори етаж в размер на 122,32 кв.м., съгласно одобрен архитектурен проект към съществуваща едноетажна масивна  жилищна сграда, собственост на Сабахатин Осман,  в общински застроен УПИ IХ-4, кв.4 по ПУП на с. Пепелище, Община Кърджали, с площ 600 кв.м, отреден за жилищно строителство и определяне  на пазарна цена за учредяване на право на пристрояване и надстрояване.
 6.  Предложение за одобряване изменение на  ОУП в частта на УПИ І-6456, кв.145а по плана на кв.”Възрожденци”гр.Кърджали.
 7.  Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания    за    изменение,    на     подробен    устройствен  план  за  УПИ  XLIII с идентификатор 40909.111.440 отреден за жилищно застрояване в кв.151 по плана на ж.к. „Възрожденци”,  гр. Кърджали,  на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, чл.134,  ал.1, т.1,  чл.134, ал.2, т.6  и  чл.134,  ал.3 от ЗУТ.
 8.  Разрешение  за  изработване  на  проект  за  Подробен устройствен план – план  схема  и  право  на  преминаване  на електро захранване за обект: “Външно кабелно   електрозахранване   на   жилищна    сграда   в   имот   с идентификатор 4445.501.156”,   на   основание   чл.124а,  ал.1  от  ЗУТ.
 9.  Разрешение  за  изработване на проект за Подробен устройствен план – план  схема  и  право  на преминаване на електро захранване за обект: “Външно кабелно   електрозахранване   на   жилищна   сграда   в   имот   с  идентификатор 4445.501.181”,   на   основание   чл.124а,   ал.1   от   ЗУТ.
 10.  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот  с  идентификатор    40909.27.542   попадащ    в    кадастралната    карта   на гр.  Кърджали    на    основание    чл.124а, ал.1   и    чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 11.  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на   заданиe   за   изработване   на   подробен   устройствен  план за неурегулиран поземлен имот  с  идентификатор  40909.14.50  попадащ в кадастралната карта на гр.  Кърджали   на   основание   чл.124а,  ал.1   и   чл.124б,   ал.1 от ЗУТ.
 12.  Оптимизиране мрежата от детски заведения на територията на Община Кърджали за учебната 2019-2020 г.
 13.  Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 14.  Предложение    за  удостояване  със  званието  ,,Почетен гражданин на Община  Кърджали”.

 

        

 

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                    К Ъ Р Д Ж А Л И:    ………......…….....

                                                                                       /Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1747 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign