Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 24 Юни 2019

Проект: "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали", финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма  «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие   

 

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,      

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да присъствате на начална пресконференция за анонсиране на целите и очакваните резултати от изпълнението на проект "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали", финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по Договор за БФП            № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 Пресконференцията ще се проведе на 25.06.2019 г. (вторник) от 11:00 часа в зала 407, ет.4, в сградата на Община Кърджали, бул.”България” № 41, град Кърджали.

 

ПРОГРАМА

   10:30 ч. – 11:00 ч. -   Регистрация на участниците

   11:00 ч. – 11:10 ч. -  Откриване, представяне на участниците

11:10 ч. – 11:30 ч. -  Представяне на целите, предвидените дейности и очаквани резултати от изпълнението на проекта

   11:30  ч. - 11:40 ч. -  Въпроси и отговори

   11:40 ч. - 12:00 ч. -   Кафе - пауза

 инж. Хасан Азис

Кмет на Община Кърджали

 

 

www.eufunds.bg

„Този документ е създаден в рамките на проект  „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали“, Договор за БФП  № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

 


 Прочитания: 1306 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign