Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали организира начална пресконференция за представяне на проект

 25 Юни 2019

Община Кърджали организира начална пресконференция за представяне на проект "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали", финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г.

            На 25.06.2019г., от 11.00 часа, в зала 407, ет.4, в сградата на Община Кърджали, бул.”България” № 41, град Кърджали,  се проведе начална  пресконференция за представяне на целите и предвидените дейности за изпълнение в рамките на проект "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали", по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

            Основната цел на проекта е да се създадат условия за предоставяне на нови резидентни и съпътстващи социални услуги в общността, както и подобряване ефективността и качеството на вече предоставяни социални услуги за деца  и младежи.

            Специфичните цели на проекта са:

- Да се осигури равен достъп до подходящи социална услуги на деца и младежи от община Кърджали и да се подкрепи тяхното социално приобщаване;

- Чрез преустройство на сградния фонд и осигуряването на необходимото оборудване да се създаде подходяща инфраструктура и условия за предоставянето на три нови резидентни услуги в общността, предназначени за деца и младежи;

- Чрез модернизация на сградния фонд на Дневен център за деца с увреждания "Надежда" в град Кърджали да се повиши качеството и ефективността на предоставяните услуги.

       Пряка целева група на проекта са 245 деца и младежи от 18 до 21 години, които живеят в риск и/или са с увреждания, които са с различен етнически произход, социален и здравен статус. Те ще ползват услугите предоставяни от съществуващия Дневен център за деца с увреждания "Надежда" в град Кърджали и на създадените три нови социални услуги - Център за обществена подкрепа, Център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 години. Непреки бенефициенти са над 300 родители, както и 41 човека персонал на новите социални услуги.

        

               Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

1. Изграждане на инфраструктура за 3 нови социални услуги за деца и младежи в град Кърджали - Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 години;

2. Обновяване и модернизиране сградата на Дневен център за деца с увреждане "Надежда" в град Кърджали с възможност за разширяване на дейността с включване на дейности за ЦСРИ;

3. Осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане за трите нови услуги.

 

   Поставените проектни цели отговарят на целите на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на ОП "Региони в растеж" 2014-2020, а именно гарантиране на правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните им потребности, както и успешно продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда в общността.

 

Срокът за изпълнение на проект "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" е 24 месеца (20.02.2018г. - 20.02.2020г.). Общата стойност е 971 500,00 лева, от които европейското финансиране е в размер на 825 775,00 лева, а националното съфинансиране е  145 725,00 лева.

 

 

 

www.eufunds.bg

„Този документ е създаден в рамките на проект  „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали“, Договор за БФП  № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

 

 


 Прочитания: 1360 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign