Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П  О К А Н А № 2

 15 Ноември 2019

П  О К А Н А

№ 2

       На  основание чл. 23, ал.4   от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  администрация

 

С В И К В А М

      На  22.11.2019 г.  /петък/   от  10.00 ч.  в  сградата  на  Бизнес  инкубатора  заседание  на  Общински  съвет – Кърджали  при  следния

Проект!

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

  1. Определяне  броя,  наименованията  и  числеността  на  Постоянните  комисии  към  Общински  съвет – Кърджали  за  мандат  2019 – 2023 г.
  2. Избиране  на  Временна  комисия за  актуализация  на  Правилника  за  организацията  и  дейността  на  Общински  съвет – Кърджали ,  неговите  комисии  и  взаимодействието  му  с  общинска  администрация,  за  мандат  2019 – 2023 г.
  3. Избиране  на  комисия  за  „Предотвратяване  и  установяване  на конфликт  на  интереси”,  за  мандат  2019 – 2023 г.
  4. Даване  съгласие  за  членуване  в  Национална  Асоциация  на  Председателите  на  Общински  съвети  в  Република  България.
  5. Определяне  на  делегати  на  Община  Кърджали   в  общото  събрание  на  Националното  сдружение  на  общините  в  Република  България.
  6. Определяне   на  делегат  на   Община  Кърджали  в  общото  събрание  на  сдружение на  общини  „Толерантност”.
  7. Определяне   на  представители  на  Община  Кърджали   в  Областния  съвет  за  развитие  на  Област  Кърджали.
  8. Промяна  в  структурата  и  числеността  на  общинска  администрация.
  9. Определяне   размера  на  основните   възнаграждения   на  кметовете   в   Община  Кърджали.
  10.   Определяне   размера  на  възнаграждението  на  Председателя  на  Общински съвет – Кърджали.

 

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                                        КЪРДЖАЛИ: ………………П…………………….     

                                                                                                                /инж. ЮСЕИН АХМЕД/

                                                                                                    

 


 Прочитания: 793 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign