Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 13 Януари 2020

Проект „Обновяване и реконструкция

на образователни обекти в град Кърджали”

ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,   

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да присъствате на официална церемония по откриването на обект  „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ГПЧЕ "Христо Ботев" и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Кърджали" по проект „Обновяване и  реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”,  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.021-0001-С01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Церемонията ще се състои на 15.01.2020 г. (сряда) от 11:30 часа в двора на ЕГ "Христо Ботев" и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Кърджали,  ул. „Ген.Чернозубов“ № 19.

 

Очакваме Ви!

                                                                                                инж. Хасан Азис

                                                                                                Кмет на Община Кърджали

 

Този документ е създаден в рамките на проект Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0001-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 


 Прочитания: 1230 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign