Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 13 Януари 2020

Проект „Обновяване и реконструкция

на образователни обекти в град Кърджали”

ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,   

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да участвате в заключителна пресконференция по проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”,  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.021-0001-С01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

         Пресконференцията ще се състои на 16.01.2020 г. (четвъртък) от 13:30 ч. в актовата зала на „СУ П.Р.Славейков“, на адрес гр. Кърджали, ул. „Райко Жинзифов“ № 4.

 

      На пресконференцията ще имате възможност да се запознаете с извършените дейности и постигнатите резултати в рамките на изпълнение на проекта.

 

Очакваме Ви!

                                                                                                               инж. Хасан Азис

                                                                                                              Кмет на Община Кърджали

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0001-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 


 Прочитания: 1322 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign