Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 20 Януари 2020

          На 21.01.2020г. от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” второто от новата  поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България.

        В него експерт от ОИЦ Кърджали ще даде отговор на въпроса: Какво да очакваме през 2020 година по отношение на  възможностите за кандидатстване по различните оперативни програми на ЕС?  

       Поредицата от 12 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали и се реализират по проект ”Областен информационен център в град Кърджали – заедно с информираните граждани”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-0008, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

www.eufunds.bg

Тази публикация е създадена в рамките на проект Областен информационен център Кърджали – заедно с информираните граждани”, Договор за БФП № BG05SFOP001-4.004-0008, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПДУ 2014-2020 г.”

 

 


 Прочитания: 1312 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign