Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

 П О К А Н А № 5

 22 Януари 2020

 П О К А Н А

                                                      № 5

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

                                              С В И К В А М

         На 30.01.2020 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в сградата на „Бизнес инкубатора” заседание на Общински съвет – Кърджали при следния                                                                                                                               

    Проект!

                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д                                                                                    

1.Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 2019 г.

2.Приемане на план-график за заседанията на Общинския съвет през 2020 год.

3.Приемане на доклад за дейността на Обществения посредник на община Кърджали за 2015-2019 година.

4.Приемане на годишна програма за читалищната дейност през 2020 г.

5.Приемане на отчет за изпълнение на Общинския план за младежта за 2019 г. и приемане на Общински план за младежта за 2020 г.

6.Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

7.Предложение за одобряване изменението на ОУП за част от кв.”Байкал” засягащо кв.39, кв.46 и кв.163 по плана на гр.Кърджали.

8.Предложение за одобряване изменението на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ за УПИ ІІІ-92, УПИ VІІІ-103, УПИ ІХ-102, УПИ Х-93,100, кв.22 и УПИ VІІ-106, УПИ VІІІ-96, УПИ ІХ-94,95, кв.23 по плана на с.Петлино.

9.Предложение за одобряване изменението на ОУП в частта на УПИ І – 6524, кв.225 по плана на ж.к.”Възрожденци”, гр.Кърджали.

10.Предложение за одобряване изменението на ОУП в частта на кв.26 по плана на комплекс „Техникуми”, гр.Кърджали за поземлен имот с идентификатор 40909.125.16 по КККР на гр.Кърджали.

11.Предложение за одобряване изменението на ОУП в частта на кв.26 по плана на комплекс „Техникуми”, гр.Кърджали за поземлени имоти с идентификатори 40909.125.13 и 40909.125.15 по КККР на гр.Кърджали.

12.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот №1276, кадастрален район 27 по плана на новообразуваните имоти в землището на  гр.Кърджали, ЗЗП 27 на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от  ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

13.Обсъждане и приемане на отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2019 година.

14.Обсъждане и приемане на отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от         общинския поземлен фонд на Община Кърджали за  2019 г.

15.Обсъждане и приемане на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Кърджали за мандат 2019  – 2023 г. на Общински съвет Кърджали.

16.Обсъждане и приемане на разпределението на жилищния фонд за 2020 г.  

17.Отчет за дейността и изпълнение на план-сметката за 2019 г. на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за    уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/.

18.Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти публична общинска собственост през 2020 г.

 19.Отмяна на Решение №186 от 14.07.2016 г. на Общински съвет – Кърджали и даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Минно-геоложки университет  „Св. Иван Рилски” Филиал Кърджали,  имот публична общинска собственост представляващ: Сграда на бивша Детска ясла №5, находяща се на ул.”Г. Кондолов”, гр.Кърджали.

20.Даване на съгласие за кандидатстване с  проектно предложение по  процедура  BG16M1OP002-5.005       „Разработване /Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2” по ОП  „Околна среда 2014-2020 г.” 

21.Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

22.Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми  на територията на община Кърджали.

 23. ПИТАНИЯ.

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                     К Ъ Р Д Ж А Л И:    ……………………….

                                                                   /инж. ЮСЕИН АХМЕД /

 

 

 

                                         


 Прочитания: 1381 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign