Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за начална пресконференция по проект № BG16RFOP001-5.002-0017-C01 „Заедно за достоен живот“

 27 Януари 2020

ПОКАНА

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект № BG16RFOP001-5.002-0017-C01 „Заедно за достоен живот“

Процедура: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да присъствате на начална пресконференция за представяне на дейностите по проект № BG16RFOP001-5.002-0017- C01 „Заедно за достоен живот“, Процедура: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на събитието ще бъдат представени целите, основните дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 29.01.2020 г. (сряда) от 11:00 ч. в сградата на община Кърджали, стая № 407, ет. 4.

ПРОГРАМА

 10:30 ч. – 11:00 ч. - Регистрация на участниците и кафе пауза

11:00 ч. – 11:10 ч. - Откриване, представяне на участниците

11:10 ч. – 11:40 ч. - Представяне на целите, предвидените дейности и очаквани резултати от изпълнението на проекта

11:40 ч. - 12:00 ч. - Въпроси и отговори

12:00 ч. - Закриване на пресконференцията

 

                                                                                инж. Хасан Азис

                                                                                Кмет на Община Кърджали

 

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден в рамките на проект „Заедно за достоен живот”, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.


 Прочитания: 1331 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign