Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед относно мерки срещу коронавирус COVID-19

 10 Март 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
№  266
гр. Кърджали,  
10.03. 2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/, чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, Заповед №РД-01-117/08.03.2020 год. и Заповед №РД-01-118/08.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването на Република България,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

I. На територията на община Кърджали до второ нареждане:

1. Преустановяват се посещенията на културни мероприятия в т.ч. кино и театрални представления.

2. Спортните мероприятия да се провеждат без публика.

3.Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.

4. Да се ограничат частните мероприятия с масов характер на открито и закрито.

II. В общинска администрация до второ нареждане:

1. Няма да се провеждат приемни дни за граждани.

2. Обслужването на гражданите в ,,Центъра за информация и услуги

гражданите“ и ,,Център за гражданска регистрация на населението“, находящи се на първи етаж на бул. ,,България“ №41 и Дирекция ,,Местни приходи“ находяща се на ул. ,,Деспот Слав“ №1, както и в кметствата и кметските наместничества да се извършва при повишени мерки за биологична сигурност. Да се ограничи в максимална степен прекият контакт между гражданите и обслужващите служители на гише. Да се извършва задължителна неколкократна дезинфекция на подове, асансьори, работни помещения и др.

III.Препоръчва ограничаване на пътуванията във връзка с обмена на опит по различни програми на ученици, засилване на дезинфекционния режим във всички учебни, детски, социални и обществени, сгради, читалища и библиотеки, музеи и галерии, ведомства и институции. Да се извършва дезинфекция на подовете и обзавеждането на всеки два часа с дезинфектиращи препарати на спиртна основа.

Ръководителите на детските градини и социалните услуги да организират провеждането на стриктни противоепидемични мерки, като строг сутрешен филтър, редовна и засилена дезинфекция на помещенията, да не се допуска сливане на групи и провеждане на масови мероприятия на територията на учебни, детски и  социални заведения, персоналът да ползва маски, да осигурят консумативи за лична хигиена – сапуни и дезинфектанти в заведенията.

IV. Препоръчва на ръководителите на транспортни фирми, извършващи превоз на пътници, на ведомствени ученически и работнически автобуси, да извършват ежедневно задължителна многократна дезинфекция  и  почистване на превозните средства.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заместник кметовете, Секретаря на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, директорите на детски градини, на училищата, на общинските предприятия и др., за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

КМЕТ  НА  ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П…………

                               /инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 2679 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign