Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед №278/13.03. 2020г. относно противоепидемични мерки срещу коронавирус COVID-19

 13 Март 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
  278
гр. Кърджали,   13.03.
2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-12/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

II. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на

община Кърджали до 29.03.2020 год.:    

1. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

2. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

3. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

4. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се дейността на ЦПЛР-ОДК, Дневен център „Надежда“ ,ЦСРИ „Орфей“ и ЦСРИ „Недялка Камбурова“

6. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други).

7. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

8. Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието заинтересованите лица и институции.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Веселина Тихомирова – заместник кмет на община Кърджали и г-жа Гюлфидан Мустафа – директор на дирекция ОССД в общинска администрация.

 

КМЕТ  НА  ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П…………
/
инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 3278 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign