Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ЗАПОВЕД № 279/15.03. 2020  г.

 15 Март 2020

З   А   П   О   В   Е   Д

№ 279  

гр. Кърджали,   15.03. 2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

I. ИЗМЕНЯМ  текста  на т.2  от  Заповед  №278/13.03.2020 год.,  който

придобива следния вид:

2. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

 

II. На територията на община Кърджали до второ нареждане:

1. Преустановявам фунционирането на:

Клубовете на пенсионера и на инвалида;

ОЦКМД;

Спортен   комплекс  ,,Арпезос“   и  останалите  спортни  зали  на територията на общината;

2. Фунционирането на Пазар на производителите да се осъществява чрез достъп от един вход и изход. Да несе допуска струпване на хора на пазара и около пазара. Ежедневно измиване на пазара и дезинфектиране най-малко два пъти на ден.

 

3. Всички   таксиметрови   автомобили   задължително   се  измиват  и дезинфектират /волан , табло, външни и вътрешни дръжки и др./ на всеки час.

 

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и общината.

 

Настоящата Заповед да се доведе до знанието заинтересованите лица и институции.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Веселина Тихомирова – заместник кмет на община Кърджали и г-жа Гюлфидан Мустафа – директор на дирекция ОССД в общинска администрация.

 

 КМЕТ  НА  ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:  …………………

  /инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 1307 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign