Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

  О Б Я В А

 16 Март 2020

      О Б Я В А

за представяне на проектни предложения по процедура

BG06RDNP001-19.216 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”,  по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по  мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.216.

Наименование на процедурата:

МИГ Стамболово-Кърджали 54, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”,  от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез: по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); подобряване опазването на околната среда.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/ маркетинга на селскостопански продукти:

1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. плодове и зеленчуци, включително гъби;

4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени

изделия;

6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);

9. гроздова мъст, вино и оцет.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти.

  

Допустими кандидати:

 

 1. Земеделски стопани, които са регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.); земеделското им стопанство е с минимален стандартен производствен обем не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.
 2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
 3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

ВАЖНО: Кандитатите по тази процедура от община Кърджали са допустими, ако проектите с които кандидатстват се изпълняват на територията на някое от 54- те населени места, включени в териториалния обхват на МИГ. Освен това проектите на тези кандидати трябва да допринасят за развитието на селския район/населените места от Община Стамболово/.

 

Допустими дейности по процедурата:

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 • внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 • внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 • намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 • постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
 • подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 • опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 • подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

 

Допустими разходи:

 В съответствие с чл.67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи:

1. За изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

2. За закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

              г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници    за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. За закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

4. За закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение;

5. За закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

6. За изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

7. За материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 1 към Раздел 8.2 от ПРСР 2014-2020, включително чрез финансов лизинг;

8. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

9. За закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

11. Разходи, свързани с разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта  не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата  е 146 600 лв.

Минималният размер на допустимите разходи  за един  проект е 29 337 лв.

Максималният размер на общите допустимите разходи за един проект е 195 580 лв.

Процент на съфинансиране:

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на  50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени по микро, малки и средни предприятия. За проекти представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Критерии за подбор и тежест:

1

Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на територията на МИГ;

40

2

Проектът е за преработка на биологични продукти

20

3

С проектът  се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда.

10

4

Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на работни места и запазване на съществуващи работни места

30

 

чрез проекта се разкриват до 2 работни места

10

 

чрез проекта се разкриват от 2 до 5 работни места

20

 

чрез проекта се разкриват над 5 работни места

30

 

Общо

100

По настоящата процедура ще се подпомагат  проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за оценка.

 

Периоди за прием:

Настоящата процедура за подбор на проекти е с два  крайни срока за прием :

 • Първи прием: Начален срок: 16.03.2020 г. Краен срок: 16.06.2020 г. 17:00 часа. 
 • Втори прием:  При наличие на остатъчни средства след втори прием – в края на 2020 г.

Всяко проектно предложение,  подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

 

Лице/а за контакт:

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg. Условията за кандидатстване, както и пакетът документи за кандидатстване по настоящата процедура са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; http://www.lagsk.eu  

Лица за контакти:

 • Изпълнителен директор – Иванка Душкова;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Петя Бонева;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Халим Бекир.

Телефони: 0888653146; 0886085829; 0899916716

Електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg 

Подробна информация и документи

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Можете да намерите:

 • на интернет страницата на  МИГ : http://www.lagsk.eu
 • на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
 • в офис МИГ Стамболово Кърджали 54, с.Стамболово, Старата сграда на Общинска администрация.

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Стамболово Кърджали 54.

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Документи и приложения за кандидатстване:

 

 

СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“, с адрес: с.Стамболово 6263, Старата сграда на Общинска администрация, e-mail: migstambolovo_kj@abv.bg и сайт:  www.lagsk.eu


 Прочитания: 1453 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign