Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед

 16 Март 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
  280
гр. Кърджали,   1
6.03. 2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

На територията на община Кърджали до второ нареждане, кметовете на кметства и кметските наместници:

1. Да разясняват ежедневно на населението основните мерки за защита от вируса и да следят за спазването им.

2. Да водят Регистър на хората пристигащи/пристигнали от чужбина и такива продължително работещи в други градове.

3. Да не разрешават провеждане на семейни събирания и местни празници и чествания (тържества).

4. Да направят специална организация на посещенията в кметствата за административни услуги и получаване на пенсии, като не се допуска струпване на хора вътре в кметствата, така и пред тях.

5. Да дезинфекцират кметствата и тротоарите пред входовете, детските площадки, пейките на обществените места, автобусните спирки  и други места за обществено ползване.

6. Да контролират работещите магазини, аптеки и други разрешени търговски обекти да дезинфекцират помещенията и тротоарите пред тях.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието заинтересованите лица и институции.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Себахтин Риза -Секретар на община Кърджали.

КМЕТ  НА  ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И:  …………П………
                           /
инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 1664 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign