Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ЗАПОВЕД

 18 Март 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
 290
гр. Кърджали,   17.03. 2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. и Заповед №РД-01-131/17.03.2020г.  на Министъра на здравеопазването на Република България,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

I. ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ текста на т.II.1 И ДОПЪЛВАМ т.II.4, 5 и 6  от  Заповед  №279/15.03.2020 година,  който придобива следния вид:

II. На територията на община Кърджали до второ нареждане:

1. Преустановявам фунционирането на:

  • Туристически    информационни   центрове   на    територията   на общината;
  • Археологически комплекс ,,Перперикон“;
  • Регионална    библиотека  ,,Никола Й. Вапцаров“   и   останалите  библиотеки на територията на общината;
  • Спортен комплекс ,,Арпезос“ и останалите спортни зали и плувни басейни на територията на общината.

4. Считано от 18.03.2020 г. преустановявам дейността на детска млечна кухня към Домашен социален патронаж.

5. Домоуправителите на жилищните блокове да организират ежедневно почистване и дезинфекция на общите части на блоковете, включващо: брави на вратите, стълбищни парапети, асансьори, домофони, пощенски кутии и др.. Стриктно и точно да спазват режима за вписване на новопристигнали и новонастанени лица в домовите книги и да наблюдават карантинираните  лица от входа или блока за спазване.

6. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица и институции.

Контрол по изпълнение на т.II.1 и т.II.4 от заповедта възлагам на г-жа Веселина Тихомирова – заместник кмет на община Кърджали.

Контрол   по   изпълнение   на   т.II.5   от   заповедта    възлагам    на

г-жа Гюлфидан Мустафа –директор на дирекция ОССД в общинска администрация гр. Кърджали.

 

КМЕТ  НА  ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П…………

                               /инж. ХАСАН  АЗИС/

 


 Прочитания: 1856 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign