Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ЗАПОВЕД

 20 Март 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
  298
гр. Кърджали,   19.03.
2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

I.ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ текста на т.II.2 от Заповед №279/15.03.2020г.,

който придобива следния вид:    

 II.2. На територията на община Кърджали до второ нареждане:

1. Фунционирането на ,,Пазар на производителите“ /пазара за плодове и

зеленчуци/ да се осъществява чрез достъп от един вход и изход.

Да не се допуска струпване на повече от 30 души едновременно около масите за плодове и зеленчуци на територията на пазара.

Да не се допуска натрупване на граждани около входа и изхода на пазара.

Работещите  търговци да са задължително с лични предпазни средства-маски и ръкавици и др..

Територията на пазара и района около пазара да са измити и дезинфектирани преди началото на работния ден.

2. Отменям организирането и провеждането на съботни битови пазари

по ул. ,,Вашингтон“, паркингите  около пазара, ул. ,,Македония“, ул. ,,Добруджа“, пл. ,,Хаджи Димитър“ и по всички странични улици около пазара.

Срокът и обхватът на мерките могат  да се променят в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието заинтересованите лица и институции.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Началника на Районно управление ,,Полиция“ и на г-н Рамадан Вели – директор на ,,Пазар на производителите“ гр. Кърджали.

 

КМЕТ  НА  ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П…………

                             /инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 1608 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign