Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ЗАПОВЕД №301/20.03.2020 г.

 20 Март 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
  301
гр. Кърджали,   20.03.
2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

I.ДОПЪЛВАМ   Заповед №280/16.03.2020 г. със т.7, както следва:

На територията на община Кърджали до второ нареждане, кметовете на кметства и кметските наместници:

т.7. Кметовете и кметските наместници, съвместно с районните инспектори по места да осъществяват ежедневен контрол на карантинираните, пристигнали от чужбина и от вътрешността на страната.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието заинтересованите лица и институции.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Себахтин Риза -Секретар на община Кърджали.

 

КМЕТ  НА  ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П…………
                          
                             /инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 1826 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign