Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ЗАПОВЕД №302/21.03.2020 г.

 21 Март 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
  302
гр. Кърджали,   21.03.
2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. и Заповед №РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

I. Въвеждам  следните  противоепидемични  мерки  на територията

на  община Кърджали  до изричната им отмяна,  считано  от 21.03.2020  година, както следва: 

1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

2. Забранява    се    на    лица    до    60 годишна    възраст   да   посещават хранителните   магазини   и   аптеките   на   територията   на   общината във времето от 08.30 часа до 10.30 часа всеки ден.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието заинтересованите лица и институции.

Контрол по изпълнение на заповедта  по т.I.1. възлагам на инж. Катя Митовска - заместник кмет на община Кърджали.

Контрол по изпълнение на заповедта  по т.I.2. възлагам на г-жа Гюлфидан Мустафа – директор на дирекция ,,ОССД“ в общинска администрация.

                                                                                     

КМЕТ  НА  ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П…………                     
                              /инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 2227 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign