Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед №303/22.03. 2020г.

 22 Март 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
  303
гр. Кърджали,   22.03.
2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. и Заповед №РД-01-144/22.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

I. Допълвам текста на т.I.2 от Заповед №279/15.03.2020год., който придобива следния вид:

    I.2. Разпореждам  в  обектите  на  територията  на  община  Кърджали  за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции да не се допуска консумацията на място.

     Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и общината.

     Настоящата Заповед да се доведе до знанието заинтересованите лица и институции.

     Контрол по изпълнение на заповедта  по т.I.2. възлагам на г-жа Гюлфидан Мустафа – директор на дирекция ,,ОССД“ в общинска администрация.

                                                                                     

КМЕТ  НА  ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П…………

                            /инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 1887 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign