Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 7

 24 Март 2020

П О К А Н А

№ 7

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

         На 31.03.2020 год. /вторник/ от 10.00 часа в „ Дом на културата” заседание на Общински съвет – Кърджали при следния                                                                                                                            

    Проект!

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

   

           1. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№BG16RFOP001-5.002-0017-C01   проект ,,Заедно за достоен живот“, финансиран по процедура BG16RFOP001-5.002 ,,Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ на Оперативна програма ,,Региони в растеж“ 2014-2020 год.

2. Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2019 г. и приемане на  Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2020 г.

3. Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2019 год. и приемане на План за 2020 год.

4. Промяня в Списъка на второстепенните разпоредители с бюджет за 2020 година на община Кърджали.

5. Определяне размера на основните възнаграждения на кметовете в община Кърджали.

6. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2020 г.

7. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2020 г.

8. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Курти Митрев Сарлов с  признато право на обезщетяване със земи в землище гр. Кърджали, община Кърджали

9. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 81267.10.5 – частна общинска  собственост, находящ се в землището на с. Черньовци, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства

10. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения,  находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия”   №13, гр.Кърджали, за осъществяване на дентална медицинска дейност

11. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение, находящо се в сграда на ул.”Отец Паисий”№3, гр. Кърджали

12. Определяне на нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/.

13. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имоти отредени за път, за обект ,,Външно кабелно електро захранване на жилищни сгради изградени в имоти с идентификатори 66603.22.200 и 66603.22.199, попадащи в кадастралната карта на с. Сипей, община Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

14. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имоти отредени за път, за обект ,,Външно кабелно електро захранване на жилищна сграда на ,,Деметра Желева“ ЕООД, изградена в имот с идентификатор 40909.7.122, на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

15. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имоти отредени за път, за обект ,,Външно кабелно електро захранване на еднофамилна жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 06567.15.184, попадащ в землището на с. Брош, община Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

16. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имоти отредени за път, за обект ,,Външно кабелно електро захранване на жилищна сграда на Асен Делилов, изградена в имот №855, ЗЗП 28, , попадащ в землището на с. Петлино, община Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

17. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-план схема и право на преминаване на електро захранване за обект ,,Външно кабелно електро захранване на жилищна сграда, изградена в имот с идентификатор 40909.13.325“, на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

18. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-план схема и право на преминаване на електро захранване за обект ,,Външно кабелно електро захранване  на складова база и магазин за мебели на ,,Роси“ ЕООД, изградена в имот с идентификатор 40909.126.241“, на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

19. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-план схема и право на преминаване на електро захранване за обект ,,Външно кабелно електро захранване  на складова база на ,,Ида инженеринг“ ЕООД, изградена в имот с идентификатор 40909.126.45“, на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

20. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-план схема и право на преминаване на електро захранване за обект ,,Външно кабелно електро захранване  на двуфамилна жилищна сграда, изградена в имот с идентификатор 40909.114.512“, на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

21. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-план схема и право на преминаване на електро захранване за обект ,,Външно кабелно електро захранване  на жилищна сграда на ,,БЕСТ ОЙЛ“ ЕООД, изградена в имот с идентификатор 40909.114.144“, на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

22. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-план схема за изграждане на електронни съобщителни мрежи за обект,,Изграждане на отклонения на А1 България ЕАД в Складово индустриална зона – район Гарата, гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

23. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на Подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

24.Предложение за одобряване изменението на ОУП в частта на УПИ I-5545, кв.126 по плана на жк ,,Възрожденци“, гр. Кърджали.

25.Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задания за изменението на УПИ II-6442 и III-6441 в кв.179 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали, на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

26. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG16M1OP002-3.012-0001-С01/13.12.2019г,, проект “Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54”, който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

27. Издаване на Запис на заповед от кмета на община Кърджали в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансовото плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със сключено Споразумение № РД 50-37 от 20.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Стамболово и Кърджали по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", сключено между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ /НОИР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“/ОПОС 2014 – 2020 г./ и СНЦ „Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54“ /МИГ Стамболово-Кърджали 54/

28. Осигуряване на финансова подкрепа в размер на 30 000 лв. за временно подпомагане дейността на СНЦ „Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54“ при управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие /СВОМР/, финансирана по подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

29. Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали”, определяне на мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 28 Април 2020г.

30. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Кърджали.

31. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

 

 

          Забележка: Във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването и Заповед на кмета на Община Кърджали, относно мерки за предотвратяване и ограничаване на опасността от заразяване с COVID – 19, заседанието на Общински съвет е закрито за граждани, гости и медии.

          Заседанието на Общински съвет на горепосочената дата, може да бъде отложено в зависимост от епидемиологичната обстановка на страната и указанията на централния, областния и общинския кризисни щабове.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                         К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                      /инж. ЮСЕИН АХМЕД /

 

 

 


 Прочитания: 1181 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign