Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед относно задължителното носене на защитни маски на общестени места

 12 Април 2020

З   А   П   О   В   Е  Д
  377
гр. Кърджали,   11.04.
2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. и Заповед №РД-01-197/11.04.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение с Решение от 13 март 2020г. и във връзка с Решение от 3 април 2020г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

I. Допълвам    Заповед  №278/13.03.2020 год.,   изменена    със  Заповед

№ 326/26.03.2020 година,  Заповед №350/30.03.2020 година и Заповед №366/02.04.2020 год.,  като   създавам  нова  т.14. 

т.14. Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места /в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др./ са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал и др./.

За целите на тази мярка обществени са и местата и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване /в т.ч. всички места, на които се предоставят  обществени услуги/.

II.Заповедта е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020г. включително.

Срокът   и   обхватът    на    мерките    могат   да  бъдат   променяни   в  зависимост  от  развитието   на  епидемичната  обстановка   в   страната   и общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица и институции.

Контрол по изпълнение   на  заповедта   възлагам на г-н Димитър Разкалински - Секретар на общински кризисен щаб на община Кърджали.

                                                                                 

КМЕТ  НА  ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П………..

                         /д-р инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 2061 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign