Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед № 392 от 15.04. 2020г.

 15 Април 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
  392
гр. Кърджали,   1
5.04. 2020  г.

 

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. и Заповед №РД-01-218/15.04.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение с Решение от 13 март 2020г. и във връзка с Решение от 3 април 2020г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

I. Изменям т.9. и т.10. от Заповед  № 378/11.04.2020г., както следва:  

т.9. Преустановява се функционирането на общински ,,Пазар на производителите“ ЕАД гр. Кърджали и на всички цветни борси от 17.04.2020г. до 19.04.2020г.. В рамките на този период се разрешава функционирането на самостоятелни търговски обекти за хранителни стоки в обособени помещения и аптеките на територията на пазара-при строго спазване на санитарно-хигиенните и противоепидемични мерки.

 

т.10. Дава се възможност на 15.04.2020г. и на 16.04.2020г., включително, търговците на пазара и цветните борси да реализират своята продукция, в т.ч. и бързо развалящите се стоки и продукти, при строго спазване на противоепидемичните мерки, в т.ч. социална дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция.

Разрешаването на дейността в работни дни е във връзка със спазването на описаните мерки в периода от 13.04.2020г. до 15.04.2020г..

Срокът   и   обхватът    на    мерките    могат   да  бъдат   променяни   в  зависимост  от  развитието   на  епидемичната  обстановка   в   страната   и общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица и институции.

Контрол по изпълнение   на  заповедта   възлагам на г-жа Гюлфидан Мустафа- директор на дирекция ,,ОССД“ в общинска администрация.

 

КМЕТ  НА  ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:  …………П………..

                      /д-р инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 1879 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign