Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 8

 23 Април 2020

П О К А Н А

№ 8

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 6а, ал. 1 от Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.,

 

С В И К В А М

 

         Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 30.04.2020 год. /четвъртък/ от 10.00 часа при следния                                                                                                                       

    Проект!

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

         1. Приемане на Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за периода 2019 г., приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за периода 2020 година.

       2. Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2019 година.

       3. Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на

социалните услуги през 2019 год. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 год., към Стратегия за развитие на социалните услуги в община Кърджали 2016-2020 г.

        4. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г.

         5. Приемане на отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г.

         6. Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Кърджали.

        7. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2020 г.

        8. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.

       9.  Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.

       10. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване на тераса в размер на 3,25  кв.м, съгласно одобрен архитектурен проект на Константин Георгиев Манев към собствения му самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.110.69.1.43 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, ул.”Екзарх Йосиф” №17, бл.”Рила-4”, вх.А, ет.0, гараж №1, в общински застроен поземлен имот с идентификатор 40909.110.69, с площ  748 кв.м и начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15 м/ по Кадастралната карта на гр. Кърджали, попадащ в УПИ І-65,66,67,69,71,72, кв.80 по ЗРП на ЦГЧ  на гр.Кърджали и определяне на пазарна цена за учредяване на право на пристрояване;

       11.Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VІІ, кв.2 по ПУП на  Зона за краткотраен отдих „Енчец”, находяща се в землището на с. Брош, община Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 06567.15.37 по Кадастралната карта на с.Брош, Зона за краткотраен отдих „Енчец”, с площ 539 кв.м и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, на собственичката на законно изградените с отстъпено право на строеж в имота сгради: 06567.15.37.1, 06567.15.37.2, 06567.15.37.3 – Валентина Стамова Сарчева и определяне на  пазарна цена на имота.

      12.Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ –  Помещение за производствена дейност, находящо се в сграда на бивша детска ясла №6, кв. „Веселчане”, гр. Кърджали.   

      13.Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Помещение – Аптека, находяща се на І-ви етаж в Здравна служба кв.”Гледка”, гр. Кърджали.

      14.Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.108.85.1.61 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, бул.”Тракия, бл.”Нов живот”, гр. Кърджали.   

      15.Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

      16. ПИТАНИЯ.

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                         К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                      /инж. ЮСЕИН АХМЕД /

 

 

 


 Прочитания: 1358 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign