Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед относно удължаване срока на задължителното носене на защитни маски на обществени места до 13.05.2020г.

 26 Април 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
№   410
гр. Кърджали,   24.04.
2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год., Заповед №РД-01-236/24.04.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България и  Заповед №377/11.04.2020г. на Кмета на община Кърджали, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение с Решение от 13 март 2020г. и във връзка с Решение от 3 април 2020г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

I. Изменям  т. II  от Заповед №377/11.04.2020г., относно задължително

поставена защитна маска на лице, когато се намираме в закрити или на открити обществени места, както следва:

В т.II.: думите ,,заповедта е в сила от 12.04.2020г. до 26.04.2020г. включително“ се заменят със ,,заповедта е в сила до 13.05.2020г. включително“.

Срокът   и   обхватът    на    мерките    могат   да  бъдат   променяни   в  зависимост  от  развитието   на  епидемичната  обстановка   в   страната   и общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица и институции.

Контрол по изпълнение   на  заповедта   възлагам на г-н Димитър Разкалински - Секретар на общински кризисен щаб на община Кърджали.

 

КМЕТ  НА  ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:  …………П………..

/д-р инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 2085 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign