Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали стартира изпълнението на проект „Заедно – за щастливо детство“

 29 Април 2020

На 27.04.2020 г. бе подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.011-0001-С01 за реализирането на проект „Заедно – за щастливо детство“, който ще се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“от Стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54.

Проектът ще се изпълнява от Община Кърджали в партньорство с пет детски градини намиращи се на територията на МИГ Стамболово–Кърджали 54, а именно ДГ „Мечо Пух” в с. Чифлик, ДГ „Славейче” в с. Широко поле, ДГ „Мики Маус” в с. Стремци, ДГ „Слънчев рай” в с. Перперек и ДГ „Кокиче” в с. Мост.

Основна цел на проекта е създаване на условия за социално включване на деца от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование. Специфичните цели на проекта са: повишаване на качеството на образованието в пет детски градини в малки населени места, намиращи се на територита на МИГ "Стамболово –Кърджали 54" и чрез подобряване на достъпа до предучилищното образование в малките населени места да се намали броя на необхванатите и на отпадащите от предучилищно образование деца.

Основните дейности по проекта са насочени към овладяването на българския език и развитие на социалните и комуникационните умения  на 130 деца, които се обучават в петте детски градини-партньори, както и дейности свързани с повишаване на мотивацията на 260 родители за участие в образователния процес на техните деца.  

Проектът е на обща стойност 286 410,45 лв., които са изцяло безвъзмездна помощ по оперативната програма и ще се осъществява в рамките на 24 месеца. 

 

www.eufunds.bg

 

Този документ е създаден в рамките на проект Заедно – за щастливо детство“, Договор за БФП № BG05M20P001-3.011-0001-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП НОИР 2014-2020 г.”.

 

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1329 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign