Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 11 Юни 2020

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ ,,ИВАН  ВАЗОВ“, с.ШИРОКО ПОЛЕ,

ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ

тел.0877151836 , e-mail: ou_shirokopole@abv.bg

иван вазов                             ПОКАНА

Ръководството на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ”, с. Широко поле, Община Кърджали отправя покана към заинтересованите страни при изявен интерес да участват като партньори в проектно предложение на училището по процедура BG05M2OP001-3.010 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка2 „Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности“,  финансирана по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Основната цел на процедурата по подхода ВОМР по ОПНОИР в Стратегията на МИГ Стамболово – Кърджали 54 е подкрепа за социално включване на деца, ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Специфични цели на операцията са:

а) повишаване качеството на училищното образование

и

б) подобряване на достъпа до училищното образование за да се подпомогнат учениците, произхождащи от маргинализираниобщности, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация

Допустими партньори по процедурата са:

 • Общини със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Стамболово – Кърджали 54
 • Училища, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“.
 • Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ „Стамболово – Кърджали 54на Стратегията по ВОМР/31.08.2017 г./ В ролята си на партньори, ЮЛНЦ могат да изразходват средства само за дейности, които имат нестопански характер.

 

Допустими дейности по процедурата са:

 1. Дейности за подобряване на достъпа  до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:
  • допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности, вкл . по български език за учениците, за които не е майчин;
  • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник- учители за работа с ученици от тези групи;
  • взаимодействие с родители;
  • допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане, работа през летните месеци);
  • подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
  • осигуряване на хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;
  • други дейности, включени в общински програми със сходен характервкл. осигуряване на транспорт, когато това не се финансира от държавния или общински бюджет.

 

 1. Насърчаване общуването и съвместните изяви между ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги(вкл. през летните месеци).

 

Обявата и насоките за кандидатстване по процедурата могат да бъдат намерени на интернет страницата на  МИГ: http://www.lagsk.eu и на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg

 

Всички заинтересовани страни, които отговарят на критериите за допустимост на партньорите,  могат да подадат заявление за интерес за участие в проектното предложение на ОУ „Иван Вазов”, с. Широко поле. Заявлението за интерес се представя в свободен текст, като в него се посочат

 • Наименование и описание на организацията/ институцията;
 • Предложение за дейности, които организацията /институцията предлага да се включат в проектното предложение и които може да реализира като партньор;
 • Примерен бюджет за дейностите, които организацията/институцията ще реализира като партньор;
 • Опит в изпълнение на такива дейности (ако има такъв – описание) ;

ВАЖНО!

Заявленията за интерес следва да се подават в ОУ „Иван Вазов”, с. Широко поле, Община Кърджали,  на адрес: с. Широко поле Общинска администрация – Кърджали, или на електронна поща: ou_shirokopole@abv.bg, в срок до 18.06.2020г.

Заинтересованите страни, които подадат заявление за интерес и които отговарят на критериите за допустимост по процедурата ще бъдат поканени да се включат в разработването на проектното предложение и ще им бъде предложено да подпишат Споразумение за партньорство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Прочитания: 1062 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign