Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Кърджали за 2019 г.

 19 Юни 2020

Общото изпълнение на бюджета на община Кърджали за 2019 година е в размер на 89,38 процента, сочи отчета за план-сметката, който бе направен от председателя на Общинския съвет Юсеин Ахмед по време на общественото обсъждане в бизнес инкубатора. В него участваха още кметът на Кърджали инж. Хасан Азис, заместникът му инж. Катя Митовска, общински съветници, експерти от общинската администрация, граждани.

По Закона за публичните финанси отчетът за изпълнение на бюджета на община Кърджали за 2019 година трябва да бъде представен до 31 август, като през това време ще бъде изготвено и становище на Сметната палата, отбеляза по време на публичното му обсъждане експертът в общинската администрация Зина Касабова.

Началният план за Бюджет 2019 е в размер на 63 200 000 лева. Към 31 декември същата година са отразени актуализации за 11 милиона лева, с писма на Министерствата на финансите, отрасловите министерства и решенията на общинския съвет Кърджали, касаещи транспортни дейности, функциите образование, здравеопазване, култура, спорт, социални дейности и др.  В резултат на тези корекции на бюджета, планът за бюджета е нараснал на 74 241 846 лева.

Касовото изпълнение на бюджета е 66 354 000 лева или 89,38 процента спрямо плана.

„Структурата на общото изпълнение, за съжаление, отново показва голямата зависимост на бюджета на общината от трансферите от републиканския бюджет. Финансовата самостоятелност на една община е обезпечена, ако тя има потенциал да генерира собствени приходи към общите приходи от 50 до 70 процента. Ако това съотношение е под 50 процента, общината е в силна зависимост от централния бюджет. За община Кърджали през 2019 година най-голям е делът на държавните дейности – 60 процента от общото изпълнение на бюджета, следвано от местни дейности – 37 процента и 3 процента дял за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, коментира Юсеин Ахмед.

Той представи и отчет за средствата от ЕС. Към 31 декември 2019 година са получени приходи в размер на 9 106 000 лева. Разходите са в размер на 7 900 000 лева. Получени са и дребни суми в размер на 18 900 лева.

Към 31 декември община Кърджали отчита остатъчен размер на дълга по Закона за общинския дълг в размер на 2 805 000 лева. През юни приключи изплащането на кредита от фонд ФЛАГ по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали”. През 4-то тримесечие на 2019 година общината ползва транш от краткосрочни властови кредити по проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали” със срок на погасяване месец август 2010 година.    


 Прочитания: 1007 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign