Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 10

 22 Юни 2020

П О К А Н А

№ 10

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

         На 30.06.2020 год. /вторник/ от 10.00 часа в Дома на културата заседание на Общински съвет – Кърджали при следния                                                                             

    Проект!

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  1. Именуване на улица.
  2.  Даване  на  съгласие  за  подписване  на  Запис на заповед по Договор за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-5.005-0002-C01/14.05.2020 г.,  „Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показатели ФПЧ 10 и ПАВ", одобрен за финансиране по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

  1. Даване  на  съгласие  за  участие  на  община  Кърджали  като  партньор  в

проектно   предложение   по   процедура   за   подбор   на   проектни  предложения BG05M2OP001-3.010  МИГ  Стамболово - Кърджали  54,  Подмярка  2 ,,Образователна  интеграция  на  ученици  от маргинализирани  общности“ по ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.

            4.Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кърджали по целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на Фонд „Социална закрила”.

            5. Приемане на Наредба за символите на община Кърджали.

6. Отчет за изпълнението на Бюджета на община Кърджали и средствата от

ЕС към 31.12.2019г.

7. Отчет на План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода

2019-2020г.  и  приемане  на План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2020-2022г.

8. Допълнение  на  Програмата  за  управление  и  разпореждане  с  имоти –

общинска собственост на Община Кърджали за 2020 г.

9. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост,

включени  в  Програмата  за  управление  и  разпореждане  с  имоти  –  общинска собственост  за  2020 г.,  определяне  на пазарните цени и  начина на продажба на имотите.

10. Даване  на  съгласие  за  продажба  на  застроен  УПИ VІІ, кв.2 по ПУП на 

Зона за краткотраен отдих „Енчец”, находяща се в землището на с. Брош, община Кърджали,   съставляващ   поземлен   имот   с   идентификатор   06567.15.37   по Кадастралната  карта  на  с.Брош,  Зона за краткотраен отдих „Енчец”, с площ 539 кв.м  и  начин  на  трайно ползване: за друг вид застрояване, на собственичката на законно  изградените  с  отстъпено право на строеж в имота сгради: 06567.15.37.1, 06567.15.37.2, 06567.15.37.3  –  Валентина   Стамова   Сарчева    и  определяне   на  пазарна цена на имота.

11. Даване   на   съгласие   за   продажба  на  общински  поземлен  имот  с  пл.

сн. №135 в кв. 12,    ПУП    на    с. Петлино,    община    Кърджали,    съставляващ придаваема част към УПИ ХІ-127,135 в кв. 12, отреден за поземлен имот с пл. сн. № 127  в  кв. 12  собственост  на Сали Яшар Алиосман и определяне на пазарната цена на имота.

12. Даване   на   съгласие   за  продажба  на  общински  поземлен  имот  с  пл.

сн.№136 в. 12, ПУП  на  с. Петлино,  община Кърджали,  съставляващ придаваема част към УПИ ХІ-127,136  в  кв. 12, отреден за поземлен имот с пл. сн. № 127 в кв. 12 собственост на Сали Яшар Алиосман и определяне на пазарната цена на имота.

13. Даване  на  съгласие  за  продажба  на  общински  поземлен  имот  с  пл.

сн.№137  в. 12, ПУП  на  с. Петлино, община Кърджали, съставляващ придаваема част към УПИ ХІ-127,137  в  кв. 12, отреден за поземлен имот с пл. сн. № 127 в кв. 12 собственост на Сали Яшар Алиосман и определяне на пазарната цена на имота.

14. Допълнение  на  Програмата  за  управление  и  разпореждане  с имоти от

общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2020 г.

15.  Предоставяне   на   земи   от   общинския   поземлен   фонд   на   Община

Кърджали  на  наследниците  на  Петко  Вълчев  Мурджев   с  признато  право  на обезщетяване със земи в землище гр. Кърджали, община Кърджали.

16. Откриване на процедура за приватизация на 20% от дяловете на „ДКЦ-1-

Кърджали” ООД гр. Кърджали.

17. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове,

одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

18. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план –

план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на нови потребители в имоти с идентификатори  40909.122.353 , 40909.122.240  и  40909.122.241, в Източна промишлена зона, район Гарата, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

19. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план –

план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Изменение на ВЛ 20кV изв. Пощенец – Веселчане в участък от В/ст. Прилепци до ст.3, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 40909.111.36 по КККР на гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

20.  Разрешение  за  изработване  на  проект за Подробен устройствен план –

план  схема  и  право  на  преминаване  на  електрозахранване  за  обект: “Външно кабелно  електрозахранване  за многофамилна жилищна сграда изградена в имот с идентификатор   40909.110.32,   УПИ II-32,  кв.75,  гр.  Кърджали“,   на  основание чл. 124а,  ал.1,  във  връзка  с  чл. 134,  ал. 2,  т. 8  от  ЗУТ  /Закон  за устройство на територията/.  

21.  Разрешение  за  изработване  на  проект  за  Подробен устройствен план –

план  схема  и  право  на  преминаване  на  електрозахранване  за  обект: “Външно кабелно   лектрозахранване   за   нова   жилищна   сграда  изградена  в   имот   с идентификатор  40909.110.96, ЦГЧ, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

22.  Разрешение  за  изработване  на  проект  за  Подробен устройствен план –

план  схема  и  право  на  преминаване  на  електрозахранване  за обект: “Външно кабелно   електрозахранване   за   нова   жилищна   сграда   изградена   в   имот  с идентификатор  40909.111.455,  ж.к.  Възрожденци,  гр. Кърджали“, на основание чл. 124а,  ал.1,  във  връзка  с чл. 134,  ал. 2,  т. 8  от  ЗУТ /Закон  за  устройство на територията/.  

23. Разрешение  за  изработване  на  проект  за  Подробен устройствен план –

план  схема  и  право  на  преминаване  на  електрозахранване  за  обект: “Външно кабелно   електрозахранване   за   нова   жилищна   сграда   изградена   в   имот   с идентификатор  40909.108.103,  ЦГЧ,  гр.  Кърджали“,  на  основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

24. Разрешение  за  изработване  на  проект  за  Подробен устройствен план –

план  схема  и  право  на  преминаване  на  електрозахранване  за  обект: “Външно кабелно   електрозахранване   за   нова   жилищна   сграда   изградена   в   имот   с идентификатор  40909.112.412,  кв. „Възрожденци“,  кв.117,  гр. Кърджали“,   на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

25.  Предложение за одобряване изменение на  ОУП в частта на УПИ  ІІ, кв.90 по плана на ”Стара градска част”, гр.Кърджали.

26. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задания за изменението на УПИ I-6236 и II-6236 в кв.123 по плана на кв.„Студен кладенец“, гр.Кърджали, на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

27.  Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

28. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

          29. Питания.

        

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                         К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                      /инж. ЮСЕИН АХМЕД /

 


 Прочитания: 1108 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign