Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общински съвет Кърджали даде съгласие  кметът да подпише Запис на заповед  в полза на МОСВ

 30 Юни 2020

Общински съвет Кърджали даде съгласие кмета на Община Кърджали – инж. Хасан Азис Исмаил да подпише Запис на заповед в полза на поемателя – Министерство на околната среда и водите, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „“Околна среда 2014-2020 г.“ за сумата от 6931.20 лв. Тя представлява 20% от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показатели ФПЧ 10 и ПАВ", одобрен за финансиране по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Договорът за предоставяне на безвъзмездната помощ бе подписан от община Кърджали на 14 май т.г. Днешното решение на Общински съвет  е част от процедурата и при подаване на искането за авансово плащане, бенефициентът, в лицето на Община Кърджали, представя Запис на заповед за размера на аванса в полза на Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Записът на заповедта трябва да е придружен с решение на Общински съвет, с което се разрешава поемане на задължението.

 

Основната цел на проект ""Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показатели ФПЧ10 и ПАВ" е разработването на актуализирана програма за управлението на качеството на атмосферния въздух по показатели Финни Прахови Частици 10 и Полициклични ароматни въглеводороди, включваща адекватни за местни условия мерки за намаляване на нивата на замърсителите, които да доведат до постигането на нормативно определените нива на качество на атмосферния въздух в община Кърджали. Дейности по проекта са свързани с изготвянето на анализи на състоянието на атмосферния въздух, формулиране на мерки и/или проекти за подобряване на качеството на атмосферния въздух в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива, и разработването на Програма за управление на качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ПАВ за периода 2021-2025 г. Също така са включени дейности по съгласуване на програмата със заинтересованите страни и отговорните институции, дейности за осъществянате на информация и публичност, както и администриране на изпълнението на проекта.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде приета Програма за управление на качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ПАВ за периода 2021-2025 г.          

Проектът е на стойност 34 656.00 лв., от които  29 457.60  лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 5 198.40 от национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Проектът ще се изпълнява за период от 23 месеца /от 29.05.2020 г. до 29.09.2022г./

 

 

 

 

 

 

 

 


 Прочитания: 1044 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign