Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 11

 21 Юли 2020

П О К А Н А

№ 11

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

         На 29.07.2020 год. /сряда/ от 10.00 часа в Дома на културата заседание на Общински съвет – Кърджали при следния                                                                             

    Проект!

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

     1. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали, мандат 2019 – 2023 г. за периода от месец ноември 2019 г. до месец юни 2020 г., включително.

     2. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на 2020 год.

     3.Предложение за актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища на територията на Община Кърджали.

     4.Предложение за актуализиране „ Списък на защитени детски градини  и училища на територията на Община  Кърджали за 2020/ 2021 г.”

     5.Завишаване броя на децата в групите в общинските детски градини на територията на община Кърджали за учебната 2020/2021 год.

     6. Преструктуриране на мрежата от предучилищни заведения в Община Кърджали за учебната 2020/2021год.

     7. Актуализация на Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2020 год. на община Кърджали.

     8. Определяне размера на основните заплати на кметовете в община Кърджали.

     9. Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2020 г.

     10. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., определяне на пазарните цени и  начина на продажба на имотите.

     11.  Даване на съгласие за продажба на ½ идеални части от застроен УПИ ХVІІ, кв. 33 по ПУП на с. Широко поле, община Кърджали, на собственика на законно построена сграда – Селиме Изет Осман и определяне на пазарна цена на имота.

     12. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2020 г.

     13. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.

     14. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на община Кърджали на наследниците на Юсеин Хасанов Емурлов с признато право на собственост в землище с. Прилепци, община Кърджали.

     15. Даване   на    съгласие    за   удължаване  на  срока  на  договор  за  наем  на 

общински  имот,   представляващ - помещения   на   първи   етаж   в   сградата   на

бивше училище с. Люляково, община Кърджали.

     16. Налагане на мораториум върху продажбата на имоти-общинска собственост на територията на община Кърджали, върху които са монтирани/ поставени/ изградени детски площадки и съоръжения за спорт на открито.  Създаване на „Регистър на детските площадки и съоръженията за спорт на открито на територията на община Кърджали“ и въвеждане на електронно приложение за локализацията и визуализацията им.

     17. Разрешения за   изработване   на  Подробни   устройствени   планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

    18. Разрешения за   изработване   на  Подробни   устройствени   планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

    19. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

     20. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно електрозахранване на сграда за обществено обслужване и подпорни стени в УПИ ХХV, кв.95 с идентификатор 40909.124.459 по ЗРП на кв. Веселчане, гр. Кърджали, общ. Кърджали“  на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      21. Предложение да одобряване изменение на ОУП в частта на УПИ II-6442  и УПИ III-6441, кв.179 по плана на кв. ,,Възрожденци“, град Кърджали.

      22. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.     

      23. ПИТАНИЯ.

        

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                         К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                      /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 726 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign