Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ЗАПОВЕД

 19 Август 2020

ЗАПОВЕД
№   829
гр. Кърджали,   18.08.2020 год.

На основание  чл.44, ал.2  от ЗМСМА, чл.9, ал.3 от Закона за  пътищата, чл.4, ал.1, т.2 от Наредбата за организацията на транспортната дейност и безопасността  на движението в Община Кърджали,  във връзка с изпълнение „Подмяна на водопровод по улица ”Добруджа”  в участъка от ул. „Македония” до ул. „Богдан””  в гр. Кърджали, възложено  задание  от  отдел  “ИКС“  при   община  Кърджали,  

Р А З Р Е Ш А В А М :

1. Да  се затвори  за  движение  на  ППС ул. „Добруджа” в участъка от ул. „Македония” до ул. „Богдан”  в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на СМР  за подмяна на водопровод по улица ”Добруджа” в гр. Кърджали за  времето  от 08.00 часа на 19.08.2020г. до 17.00  часа на 19.09.2020г.

2. За времето от 08.00 часа на 19.08.2020г. до 17.00  часа на 19.09.2020г. участъка  да  се  сигнализира съгласно схемата за  временна организация  на  движението  при  извършване  на  СМР  на  обекта, закона за  движение  по  пътищата и Наредба № 3 от 16.08.2010г. за ВОБД  при извършване  на  строителство и  ремонт  по  пътищата  и  улиците. 

3. Ограничението  да  се  въведе   след  съгласуване   на  схемата  на  временна  организация  на  движението  със  сектор “ПП” при ОД на МВР   гр. Кърджали.

4. Сигнализирането на  участъка и създаването  на  необходимата  организация  на движението да се извърши  от  техническия ръководител – Недялко Делчев.

5. Движението  да  се  нормализира  не  по  късно от  срока  определен в  т.1  от  настоящата  заповед.          

Копие от настоящата Заповед да  се връчи  на  всички заинтересовани  лица  за  сведение и изпълнение /“ПП” при ОД на МВР - Кърджали, Спешна помощ - Кърджали и Пожарна безопасност - Кърджали/.

Контрол  по  изпълнението на  заповедта  ще  осъществявам  лично.

 

КМЕТ  НА ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И: ___________П________

/д-р инж.  Х.  АЗИС/


 Прочитания: 1533 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign