Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА №12

 16 Септември 2020

П О К А Н А

№ 12

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация ,

С В И К В А М

         Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 24.09.2020 год. /четвъртък/ от 10.00 часа при следния                                                                                                                       

    Проект!

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

         1. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г.

2. Отменяне на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията

на община Кърджали, приета с Решение №41 от 11.03.2004 г. на Общинския съвет и приемане на нова наредба.

3. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска

собственост на Община Кърджали за 2020 г.

4. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., определяне на пазарните цени и  начина на продажба на имотите.

5. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор между Община Кърджали и „Роси” ЕООД, гр. Гълъбово за продажба по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ на общински поземлен имот с идентификатор 40909.126.321 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, участващ в новообразуван УПИ ІХ-241,321, кв. 79 по ЗРП на „Складова зона – юг”, гр. Кърджали и определяне на пазарната му цена.

6. Изменение на ПУП-ПР за промяна на УПИ I, кв. 33 по ПУП на кв. Веселчане, гр. Кърджали и промяна на статута на част от поземлен имот с идентификатор 40909.124.1 по Кадастралната карта на гр.Кърджали от публична в частна общинска собственост.

7. Даване на съгласие за разрешаване изработването на изменение на ПУП-ПРЗ /Подобрен устройствен план - план за регулация и застрояване/ и одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план на УПИ V, кв.212 по плана на кв. ”Боровец”, гр.Кърджали, отреден „за озеленяване”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.105.127 по Кадастралната карта на гр.Кърджали и промяна на статута му от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

8. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти от общинския

поземлен фонд на Община Кърджали за 2020 г.

9. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.

10. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Ана Димитрова Атанасова и Златко Насков Атанасов, чрез продажба на общински 79/579 идеални части от съсобствен  поземлен имот с № 40909.27.1131 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, община Кърджали, целият с площ 578,50 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.

11. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 29407.14.69 – частна общинска  собственост, находящ се в землището на с. Жинзифово, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства.

12. Даване на предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване от пасище на полски път на поземлен имот с идентификатор 29407.12.197 по КК и КР на с. Жинзифово, Община Кърджали.

13. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Муса Юмеров Фейзулов с признато право на собственост в землище гр. Кърджали, община Кърджали.

14. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните цени.

15. Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Административен съд - Кърджали  и на Окръжен съд – Кърджали на паркинг – публична общинска собственост с площ 487,00 кв.м., находящ се зад сграда на Съдебната палата.

16. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

17. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

18. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ 40909.27.519 по КККР на гр. Кърджали“  на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

19. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда“, находяща се в имот с идентификатор №40909.111.550, гр.Кърджали“  на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

20. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда“ в ПИ 40909.112.365 по КККР на гр. Кърджали, съставляващ  УПИ II, кв. 111, по плана на кв. „Възрожденци“, гр. Кърджали“  на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

21. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи, секция 1“, находяща се в имот с идентификатор №40909.112.407, гр.Кърджали“  на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.   

22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план на кв.14 и кв.17 по плана на с.Петлино, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 във връзка с параграф 8, ал.2, т.2 и т.3, и чл.124б, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

23. Предложение за одобряване изменение на  ОУП в частта на УПИ І-6236 и УПИ ІІ-6236, кв.123 по плана на кв.” Студен кладенец”, гр.Кърджали.

24. Допълване на Решение №178, Протокол №10 от заседание на Общински съвет – Кърджали проведено на 30.06.2020г., във връзка с разрешение за изработване на изменение на ПУП – ПРЗ / подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на УПИ XII-328 в кв.170 по плана на ЦГЧ, гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ във връзка с параграф 9 от Наредба №7 за ПН за УОВТУЗ /Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони/.

25. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регуация  застрояване и одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план на УПИ ХVІ отреден за училище в кв.158 по плана на ж.к.”Възрожденци”, гр.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

26. Промяна в списъка на второстепенните разпоредители с бюджета на 2020 г. на община Кърджали.

27. Информация за изпълнението на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.06.2020 г.

28. Утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2020 г./2021 г.

29. Закриване на изнесена целодневна група в с. Скалище към ДГ”Славейче”с. Широко поле, общ. Кърджали  за учебната 2020 / 2021 година.

30. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

 

 

 

 

         

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                         К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                      /инж. ЮСЕИН АХМЕД /

 

 

 


 Прочитания: 928 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign