Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Река Арда да стане най-чистата на Балканите

 04 Юни 2007

На 10.07.2007 година в гр.Кърджали ще се проведе Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация за развитие долината на река Арда”-“АРДА”. Сдружението е регистрирано официално в кърджалийския Окръжен съд на 09.02.2007г.,То бе учредено на19.10.2006г.от представители на заинтересованите страни от българския участък на река Арда. Негов председател е кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис, който лично отправи покана към колегите си от Гърция да се присъединят към една уникална по своя характер неправителствена организация. Това стана по време на тридневната трансгранична среща в гр.Александруполис ,Гърция в края на миналата седмица.
Срещата бе в рамките на проект “Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда” PHARE BG 2003/005-630.05. По време на състоялите се дискусии със свои презентации за извършената работа досега по проекта се представиха - Патрик Рейнолдс и Светослав Чешмеджиев - ръководители на проекта, Бойко Пеев - експерт от МОСВ и представител на МРРБ. От гръцка страна в дискусията се включиха проф .Георгиус Залидис , експерти от гръцките министерства на околната среда и водите, централната им лаборатория по водите и зам.-номархът на област Еврос Михалис Коюмдзис.
Със специална презентация “Формиране и роля на НПО на заинтересованите страни от басейна на река Арда във форума участва Инж. Хасан Азис- кмет на Община Кърджали и Председател на УС на СНЦ “АРДА”. В нея той припомни общите цели на проекта сред които:установяване на партньорство между заинтересованите страни от България и Гърция въз основа на европейските стандарти за интегрирано управление и предотвратяване на замърсяването на водите на река Арда в засегнатите гранични региони съгласно:изискванията на Рамковата директива за водите на ЕС 2000/60/ЕС и други директиви на ЕС за водите;двустранните споразумения между България и Гърция в областта на управлението на водите и националното законодателство.
Инж.Азис представи накратко пред участниците в трансграничната среща в Александруполис и устава на Сдружението, както и идеи за по-важни идентифицирани проекти, набелязани по време на работна среща в Кърджали в края на месец март тази година.Сред тях са:интегрирано управление на питейните водни ресурси в област Кърджали;ликвидиране на замърсяването с битови отпадъци на поречието на река Арда;устойчив туризъм и опазване на околната среда в района на язовирите по Арда;устойчиво управление на речни басейни и гори – залесителни мероприятия във водосбора на Арда; комбинирани мерки срещу ерозия, риск от наводнения и засушаване във водосбора на река Върбица, Крумовица и др.;образователни проекти в областта на водите, обучение на специалисти.
Акцент в презентацията на кмета на Кърджали бе и създаването на единна информационна система за обмен на данни, знания и опит за устойчиво развитие долината на река Арда.
Река Арда да стане най-чистата река на Балканите,да бъде изградена специална мониторингова система за качеството на водите и за водният оток, както и да бъдат изградени общи станции,които да измерват количествените и качествени показатели на водите на река Арда и тези данни да бъдат изпращани периодично в централата в Брюксел,около тези идей се обединиха в края всички участници в трасграничната среща в Александруполис.В работното заседание се включи и областният управител на област Кърджали инж.Ангел Коджаманов, който подкрепи направените предложения и заяви готовността си активно да съдейства за реализация на всички инициативи.Форума бе проведен на високо експертно равнище и това се потвърди от участието на учени като проф.Залидис, Йоанис Хронис и експерти от Холандия и Великобритания.


Още снимки
 Прочитания: 2404 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign