Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 13

 12 Октомври 2020

П О К А Н А

№ 13

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

С В И К В А М

            Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 20.10.2020 год. /вторник/ от 10.00 часа при следния                                                                                                                          

       Проект!

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  1. Слово  на  Кмета  на   Община   Кърджали   и   приветствия  от  Групите   общински    

съветници, по случай 21 октомври – Ден на Кърджали.

2. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2020 г.

3. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., определяне на пазарните цени и  начина на продажба на имотите.

4. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2020 г.

5. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 29407.14.69 – частна общинска  собственост, находящ се в землището на с. Жинзифово, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства.

6. Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване и статута на поземлен имот с идентификатор 38981.13.405 по КК и КР на с. Костино, Община Кърджали.

7. Даване на съгласие за придобиване в собственост на Община Кърджали чрез  безвъзмездно прехвърляне  по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост на 12 броя имоти – частна държавна собственост, представляващи жилища, находящи се в гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.83.

8. Предложение за одобряване  на проект за обект: „Подробен устройствен план – План схема за газоразпределителна мрежа на гр.Кърджали - допълване ”.

9. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: “Газоснабдяване на Община Кърджали“; Подобект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Кърджали преминаващ през землищата на гр.Кърджали, с.Дъждино, с.Седловина, с.Пепелище и с.Глухар, общ.Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

10. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

11. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

12. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда“ в УПИ I-5767, кв. 97 по плана на кв. Възрожденци, гр. Кърджали, находящ се в имот с идентификатор  №40909.111.36 по КККР на гр. Кърджали“  на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

13. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда с търговски партер“ в ПИ № 40909.116.205 по КККР на гр. Кърджали“  на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

14. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда с търговски партер“ в ПИ 40909.110.198 по КККР на гр. Кърджали“  на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

15. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с промишлен магазин и гаражи“ в УПИ II-6492, кв.211 по плана на кв. Възрожденци, гр. Кърджали“, находяща се в имот с идентификатор №40909.116.307, попадащ в КККР на гр.Кърджали“  на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

16. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда“, находяща се в кв.„Студен кладенец“ в ПИ 40909.119.271 по КККР на гр. Кърджали“  на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

17. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда“, с местонахождение имот с идентификатор №35403.11.148,попадащ в землището на с. Калинка, общ. Кърджали“  на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.   

18. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на прокарване на Ел. и ВиК отклонения преминаващи през имоти отредени за път за захранване на жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор  40909.7.23, попадащ в кадастралната карта на гр. Кърджали, общ.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

19. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ I-5665, XIII-5665, XIV-5665 и XV-5665 в кв.133 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

20. Помощ за ремонт на покриви на къщи на социално слаби семейства, унищожени в следствие на пожар.

21. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

 

 

 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                            К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                         /инж. ЮСЕИН АХМЕД /

 


 Прочитания: 181 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign