Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проект за изменение и допълнение на наредба

 09 Ноември 2020

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Кърджали уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали, съгласно чл.21, ал.1, т.7, във връзка с чл.21, ал.2 от  ЗМСМА /Приета с Решение №152/26.07.2018 г. на Общински съвет – Кърджали, допълнена с Решение №223/22.11.2018 г. на Общински съвет - Кърджали, изменена с Решение №12560/25.09.2019 г. на ВАС/.     

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения в 30-дневен срок, считано от 09.11.2020 г., които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Кърджали, бул.”България” №41 или на e-mail obshtinakardzhali@kardjali.bg.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали, със съответните мотиви и частична предварителна оценка


 Прочитания: 1171 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign