Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

До края на годината се подават декларации за освобождаване от такса смет за жилищни имоти

 11 Ноември 2020

До края на годината собствениците на имоти на територията на Община Кърджали, които няма да се използват през цялата следваща година,  могат да подадат декларация  за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъции. Декларациите по чл. 29, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали съдържат и съгласие на собствениците  за получаване на  информация от Общинска администрация Кърджали, относно консумираната електроенергия и/или вода. В случаите, когато разходът за декларирания за освобождаване от такса битови отпадъци имот на електроенергия е  над 100 киловата електроенергия и/или над 6 куб.м. вода, те ще дължат  такса битови отпадъци в троен размер, заедно с начислената лихва.                                 На 30 ноември  изтича пък срокът, в който кърджалийци, могат да подадат Заявление за определяне на таксата за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци на база количеството отпадъци (Приложение № 1). Със заявлението се посочва вида и броя съдове, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозването на битовите отпадъци, както и базови параметри за недвижимия имот. Попълненото Заявление, се подава в Дирекция „Местни приходи” към Общинска администрация Кърджали. То се приема, но поражда последици само след съгласуване от длъжностно лице от отдел “Опазване на околната среда” при Общинска администрация - Кърджали. Несъгласуваните заявления се връщат с придружително писмо на подателя, съобщи зам.-кметът на община Кърджали Тунджай Шюкрю.

Той обобщи и данните за събираемостта на местните данъци и такси в общината за изминалите девет месеца на годината. Въпреки ограничителните мерки наложени от пандемията, за този период  събираемостта на данъците е в нормални граници и спрямо заложените параметри за план 2020 година тя е от 71,05 %, като постъпилите средства са в размер на  9 102  089 лв.

Сравнителният анализ на данните показват, че  към края на деветмесечието на 2019 г.  като средства от Данък недвижими имоти  са постъпили  1 633  106лв. Тази година за същият период от време тази цифра е 1 558 207 лв. Или в процентно изражение това ще рече 95,41% в сравнение с миналата година, а спрямо общият годишен план за 2020 г. това е 77,91%.

При Данък МПС  миналата година към края на деветмесечието  сумата е била  2 080 510лв., а тази година е 2 149 950лв. Тука имаме преизпълнение на събираемостта спрямо миналата година и в процентно съотношение това е 103,3 %, а в сравнение с годишният план изпълнението е 85,99%, почти 86% на този етап, подчерта зам.-кметът Тунджай Шюкрю.

За такса „Битови отпадъци“ цифрите сочат, че миналата година събраните средства са били в размер на 3 689 759,а тази година в края на деветмесечието - 3 638 649лв.  В процентно изражение  сравнение с миналата година това  е изпълнение от   58,61%, а към общия план за края на годината 62,73%.

При Данък  „Придобиване на имущество“ миналага година  към края на деветмесечието  събраната сума е била в размер на  1 612 056 лв., а  тази година за същият период от време е 1 480 851лв. В процентно съотнешение това е 91,86% към събраните средства миналата година, а към общия годишен план е 67,31%, уточни Тунджай Шюкрю. По думите му  по този показател тази година има лек спад в събираемостта, но  такъв се отбелязва и в цялата страна, като прогнозите сочат, че  към края на годината се очаква приблизителен спад на покупка на имотите за цялата страна межоду 20 и 30%, което пък неминуемо се отразява върху приходите за данък „Придобиване на имущество“.

 

 


 Прочитания: 1414 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign