Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 02 Декември 2020

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ПОКАНА

Община Кърджали отправя покана към заинтересованите страни при изявен интерес да участват като партньори в проектно предложение на Община Кърджали по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2. Процедурата се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. /ОП РЧР/  водеща програма и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”  2014-2020 г. /ОП НОИР/.

Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Специфичните цели на процедурата са насочени към подкрепа за социално включване чрез изпълнение на дейности и мерки в следните четири направления:

 • Подпомагане интеграцията на пазара на труда на уязвимите групи (Направление 1);
 • Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2);
 • Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3);
 • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 4).

Целта на Компонент 2 по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е посредством реализирането на т.нар. „меки мерки“ (интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) в рамките на ОП РЧР и ОП НОИР да се допълнят изпълняваните инвестиционни проекти от общините-бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г, с включени мерки за изграждане на социални жилища.

 1. Допустими партньори за дейностите по ОП РЧР са:

 • Неправителствени организации;
 • Центрове за информация и професионално ориентиране;
 • Читалища;
 • Работодатели (съгласно КТ);
 • Доставчици на социални и здравни услуги;
 • Социални предприятия и кооперации на хора с увреждания9;
 • Обучителни организации и институции;
 • Общини.

2. Допустими партньори за дейностите по ОП НОИР са:

 • Държавни и общински детски градини;
 • Държавни и общински училища;
 • Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА.

 

Допустими дейности по ОП РЧР са активиране на икономически неактивни лица; посредничество за намиране на работа; професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане; мотивиране за активно поведение на пазара на труда; предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност; наемане на трудови медиатори, мениджъри на случай и психолози; включване в стажуване или чиракуване: насърчаване на самостоятелната заетост и  включване в заетост: 

Допустими дейности по ОП РЧР са мерки за превенция на ранното отпадане от училище; мерки за интеграция в образователната система на деца и младежи и подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие. учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила.

Обявата и насоките за кандидатстване по процедурата могат да бъдат намерени на интернет страниците на ОП РЧР  https://esf.bg и ОП НОИР http://sf.mon.bg/ в раздела „Актуални процедури”, както и на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg

 

Всички заинтересовани страни, които отговарят на критериите за допустимост на партньорите,  могат да подадат заявление за интерес за участие в проектното предложение на Община Кърджали.

 

Заявлението за интерес, Условията за допустимост на партньорите и Методиката за подбор на партньорите може да намерите тук.

ВАЖНО!

Заявленията за интерес следва да се подават в Информационния център на Общинска администрация – Кърджали, бул. „България”№ 41, в срок до 10.12.2020 г.

 

Кмет на

Община Кърджали

д-р инж. Хасан Азис

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1
2
3
4


 Прочитания: 1285 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign