Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 10 Декември 2020

Съобщение

Във връзка с удължаване на срока за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. /ОП РЧР/  и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”  2014-2020 г. /ОП НОИР/, Община Кърджали уведомява заинтересованите организации и институции, че удължава срока за подаване на заявление за интерес за участие като партньори в проектното предложение  на общината по процедурата.

Заявленията за интерес могат да се подават в Информационния център на Общинска администрация – Кърджали, бул. „България”№ 41, в срок до 15.02.2021 г.

Обявата и насоките за кандидатстване по процедурата могат да бъдат намерени на интернет страниците на ОП РЧР  https://esf.bg и ОП НОИР http://sf.mon.bg/ в раздела „Актуални процедури”, както и на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg

 

Заявлението за интерес, Условията за допустимост на партньорите и Методиката за подбор на партньорите са публикувани на интернет страницата на Община Кърджали към поканата за подаване на заявления на адрес https://www.kardjali.bg/?pid=2,2&id_news=7810

 

 

 

Кмет на

Община Кърджали

д-р инж. Хасан Азис

 


 Прочитания: 1409 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign