Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 15

 22 Декември 2020

П О К А Н А

№ 15

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

С В И К В А М

            Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 30.12.2020 год. /сряда/ от 10.00 часа при следния                                                                     

       Проект!

                                                  Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  1. Предложение за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата

за определяне на местните данъци на територията на община Кърджали.

  1. Предложение за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.

  1. Отмяна на Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане

дейността на спортните клубове в Община Кърджали, приета от Общински съвет - Кърджали с Решение №141 от Протокол № 7/30.09.2009 г., изм. с Решение № 102 от протокол № 5/ 26.05.2011 г.на Общински съвет -  Кърджали и приемане на нова Наредба за реда за ползването на спортни обекти, собственост на Община Кърджали и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Кърджали.

4. Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване   на Народно читалище „Юмер Лютви – 1993 г.” гр.Кърджали, върху имоти частна общинска собственост.

5. Даване на съгласие за предоставяне  безвъзмездно за управление на Театрално – музикален център – Кърджали, част от имот - общинска собственост, находящ се в кв.”Байкал”, ул.”Ген.Владимир Стойчев”,  гр.Кърджали.

6. Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, общинска собственост, включени в масивите за ползване по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

      • 7. Приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година.

            8. Предложение за одобряване  на Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване през имоти с идентификатор 40909.126.318, 40909.126.936 и 40909.126.36 на електро захранване за обект: ” Външно кабелно електро захранване на складова база в поземлен имот с идентификатор 40909.126.45 и складова база и магазин за мебели в поземлен имот с идентификатор 40909.126.241 от съществуващо БКТП ”Продакшън” в поземлен имот с идентификатор 40909.126.34  преминавайки през поземлени имоти с идентификатор 40909.126.318, 40909.126.936 и 40909.126.36 до нови електромерни табла на имотна граница” по плана на Складова зона - Юг, гр. Кърджали.

9. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

10. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

11. Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие Община Кърджали да кандидатства по  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

12. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

13. ПИТАНИЯ.

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                            К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                         /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 1034 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign