Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 19 Януари 2021

На 27.04.2020г. Кметът на Община Кърджали д-р инж. Хасан Азис подписа
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.011-
0001-С01 за реализирането на проект „Заедно – за щастливо детство“, който се финансира по ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ
Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на
деца в неравностойно положение“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54.

Проектът се изпълнява от Община Кърджали в партньорство с четири детски градини,
намиращи се на територията на МИГ Стамболово–Кърджали 54, а именно ДГ „Мечо Пух”, която
обхваща селата Чифлик, Мургово и Перперек, ДГ „Славейче” в с. Широко поле, ДГ „Мики Маус” в
с. Стремци и с. Горна крепост и ДГ „Кокиче” , обхващаща селата Мост и Миладиново.
Проектът е на обща стойност 286 410,45 лв., които са изцяло безвъзмездна помощ по ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж” и ще се осъществява в рамките на 24 месеца.

Проектът „Заедно – За щастливо детство” е фокусиран върху работата със специфична
целева група, включваща деца и родители от етническите малцинствени групи, чиято социална и
личностна реализация е силно ограничена, поради социална и психологическа изолация.
Основна цел на проекта е създаване на условия за социално включване на деца от
маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.
Специфичните цели на проекта са: повишаване на качеството на образованието в четири
детски градини в малки населени места, намиращи се на територията на МИГ "Стамболово –
Кърджали 54" и чрез подобряване на достъпа до предучилищното образование в малките населени
места да се намали броя на необхванатите и на отпадащите от предучилищно образование деца.
Основните дейности по проекта са насочени към овладяването на българския език и
развитие на социалните и комуникационните умения на 130 деца, които се обучават в четирите
детски градини – партньори, както и с проучване на проблемите и нагласите на родителите и
извеждане на децата от затворената общност, в която живеят, за успешната им интеграция в
училище.
Проектът включва реализирането на редица разнообразни по своя характер, емоционални и забавни
дейности, съобразени с нуждите на децата в детските градини, както и дейности свързани с
повишаване на мотивацията на 260 родители за участие в образователния процес на техните деца.
Децата вече са включени в различни клубове по интереси, които развиват творческите им заложби,
познавателните им стремежи и утвърждават културната им идентичност.
Проектът дава възможност децата да се изявят в изложби и концерти, като благодарение на него
някои от тях за първи път ще отидат на театър, ще посетят музей, библиотека, ще се качат на сцена,
за да се изявят.
В част от дейностите ще участват както децата, така и родителите им, като в процеса на общуване
участниците ще възприемат многообразието като основна черта на обществото.

Дейност 1 : Създаване и функциониране на Клуб „От А до Я”
Вече са организирани 5 клуба, които работят активно. В първите три месеца ръководителите на
клубове разработиха програми и графици за дейността на всеки клуб. Програмите отразяват
специфичните възможности и потребности на отделните възрастови групи и са утвърдени от
експерт образователни дейности, също назначен специално за проекта. Обхванати са 69 деца.
Те посещават клубовете с информираното съгласие на родителите си. В резултат от дейността ще
бъдат драматизирани 10 адаптирани произведения, ще се изготвят сбирки от приказки, легенди и
предания на различните етноси, живеещи в България и др.

Дейност 2: Създаване и функциониране на Клуб „Пъстроцветна дъга”
Целта на тази дейност е съхраняване и развитие на културната идентичност, чрез опознаване и
пресъздаване на бита, културата и традициите на етносите в региона със средствата на
изобразителното и приложно изкуство. Ще се създадат по 30 броя произведения от детското
продуктивно творчество от всяко дете, ще се изработят и поставят къщички за птици, ще се
обособят зелени кътове в дворовете на детските градини и др.

Дейност 3: "Създаване и функциониране на Клуб "Пей и танцувай с мен"
В три от детските градини партньори - ДГ „Мечо Пух”- изнесена група в с. Перперек, ДГ „ Кокиче”,
с. Мост и ДГ „ Славейче”, с. Широко поле, са сформирани клубове „Пей и танцувай с мен” с
участието на 36 деца.
Целта на дейността е съхраняване и развитие на културната идентичност чрез научаване и
изпълнение на песни и танци на трите основни етноси от региона. Ще се реализират взаимни
посещения между участниците за трите основни празника - Коледа, Рамазан Байрям и Гергьовден.

Дейност 4: "Създаване и функциониране на Клуб "Моят роден край"
Дейността в клуба ще насочи вниманието на децата да откриват богатството на българската
природа, героизма на местни и национални герои, миналото на региона и неговата история.
Същинската работа с целевата група стартира този месец. В обхвата на дейността ще се проведат
340 учебни занимания с 60 деца, включени в клубовете, в специално създадените кътове „Моят
роден край”.

Дейност 5: „Организиране на тренинги с родители и деца”
Тази дейност ще се ръководи от детски психолог, който е избран след провеждане на процедура за
подбор и ще стартира през месец май 2021 год. Във всяка детска градина-партньор по проекта ще се
проведе по един тренинг на родителите на децата от целевата група.
Наред с груповата работа с родители се предвижда и възможност за индивидуално консултиране
по повод на притеснителни признаци в поведението на детето, които да алармират, че има
проблеми с приемането на различията на другите, социализацията и интеграция в разнородни
групи.
В резултат от изпълнението на проекта децата от целевата група ще подобрят владеенето
на български език, ще усвоят и прилагат нови комуникативни и социални умения, които ще им
помогнат да се интегрират пълноценно в следващите образователни степени и ще имат по-добра
социална и личностна реализация. Родителите, с прякото си участие в образователно -
възпитателния процес, ще се убедят колко интересен и нужен е той и ще се включват по - активно.

www.eufunds.bg
Този документ е създаден в рамките на проект „Заедно – за щастливо детство“, Договор за БФП № BG05M20P001-3.011-0001-С01,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 953 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign