Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ за социална услуга „Асистентска подкрепа”

 29 Януари 2021

Община Кърджали, в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидати за предоставяне на социалната услуга на длъжност „Личен асистент”.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Личен асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” завяват желанието си за ползване на услугата – лично, чрез законния си представител или чрез изрично упълномощено лице:

в ст.107 и ст.113 в сградата на Община Кърджали или на адрес: гр. Кърджали, бул. „България” 74, ет.3, стая 353 всеки работен ден от 08:30 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17:00 часа.

- по телефон: 0361/67387, 0361/67386;

- по електронна поща: zsd_kj@abv.bg

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като за изготвянето на предварителната оценка на потребностите от социални услуги са необходими следните документи:

- Заявление-декларация (Приложение 1);

- Документ за самоличност (за справка при провеждането на срещата);

     - Копие на акт за раждане – ако кандидата е дете (за справка при провеждането на срещата );

- Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

- Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

- Други документи.

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

         Лицата желаещи да бъдат назначени като асистенти за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, на длъжност „Личен асистент” следва да отговарят на следните изисквания:

 • Да са пълнолетни български граждани;
 • Да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат минимум начално образование;
 • Да са безработни лица в трудоспособна възраст;
 • Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

       Необходими документи за кандидати за длъжността  личен асистент:

 • Заявление (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Копие от удостоверение  или диплома за завършено образование;
 • Декларация, че спрямо него не са налагани мерки по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
 • Декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер (по образец);
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
 • Документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище, при наличие на такова

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, и кандидатите за асистенти, се подават в Информационния център на Община Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул. „България” 41.

Документите- образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Кърджали на адрес: www.kardjali.bg

ПРИЛОЖЕНИЯ:
заяввление за потребител
заявление за асистент
Декларация за лични данни
Декларация за домашно насилие
Декларация за съдимост


 Прочитания: 2502 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign