Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 19 Март 2021

ОБЯВА

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура  за  предоставяне на  безвъзмездна  финансова  помощ

№  BG05M9OP001-6.002 «Патронажнагрижа  +», проект „Патронажнагрижа + в Община Кърджали» договор   № BG05M9OP001-6.002-0039-С01  от 10.03.2021 г.

 

ОБЯВЯВА

Прием  на  документи  за подбор на  персонал за осигуряване на  подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

 

 1. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 2. СПЕЦИАЛИСТИ  „ЗДРАВНИ  ДЕЙНОСТИ” –РЕХАБИЛИТАТОР
 3. ПСИХОЛОГ
 4. СПЕЦИАЛИСТИ  В ОБЛАСТТА НА  СОЦИАЛНИТЕ  ДЕЙНОСТИ – ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ
 5. ДИСПЕЧЕР
 6. НЕМЕДИЦИНСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ -  РАЗНОСВАЧИ
 7. ШОФЬОР
 8. ХИГИЕНИСТИ  В СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ, ДЕЛЕГИРАНИ  ОТ  ДЪРЖАВАТА  ДЕЙНОСТИ

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

Медицински специалисти – 3 лица.Срок за работа в рамките на проекта –12 месеца на трудов договор при 8 часа заетост дневно.

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър
 • Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер” – с предимство, „Акушерка”, „Медицински лаборант”;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения и нагласа за работа с деца и лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

 

Описание на длъжността:Медицинският специалист извършва медицински манипулации, свързани с лечението на потребителя, назначени от лекар; мери кръвното налягате и кръвната захар, придружава потребителя при посещение при лекар, в лечебното заведение за извършване на консултации, прегледи, изследвания; следи за повишаване на жизнения статус на потребителите и подобряване на здравословното им състояние;изготвяне на индивидуалните планове на потребителите;

 

Специалисти  „Здравни  дейности”  - Рехабилитатор2 лица. Срок за работа  в рамките  на   проекта  - 12 месеца на трудов договор при 4 часа заетост дневно.

 • Образование – висше, степен бакалавър/магистър
 • Квалификация – Кинезитерапия, Рехабилитация
 • Трудов стаж – не се изисква
 • Добро познаване на нормативнатауредба, регламентиращапредоставянето на социални услуги /Закон за социалноподпомагане, Закон за интеграция на хората с увреждания;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;
 • Компютърна грамотност.
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

 

Описание на длъжността: Участва в изработването на  индивидуалнипланове и в преразглеждането на плана.Диагностицира и при необходимостосъществяваиндивидуалнирехабилитационни и ЛФК програми. Рехабилитацията е насоченакъм профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняванепериодите на временна нетрудоспособност.Медицинскатарехабилитациявключвадейности по кинезитерапия и физикална терапия, които се извършватсъобразноназначенията на лекари-специалисти. Дейностите се извършват при спазване на разпоредбите и изискванията на Министерство на здравеопазването.

Психолог– 1лице. Срок за работа в рамките на проекта – 12 мес. на 4 часов работен ден

 

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър
 • Специалност – „Психология”, „Клинична психология” или еквивалентна
 • Добра компютърна грамотност;
 • Психологическа нагласа за работа с  лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

 

Описание на длъжността:Осъществява психологическа подкрепа и консултиране на потребителите и персонала; изследва процесите на поведение на потребителите и оценява възможностите им;изготвя индивидуалните планове на потребителите; подпомага процеса на адаптация и интеграция на потребителите чрез методи на индивидуалната работа; информира и обсъжда състоянието на потребителите с роднините и/или близките; идентифицира проблеми и помага за предотвратяването им;

Консултациите  ще се  извършват  по  домовете  на  потребителите.

 

Специалисти в  областта на  социалните  дейности–домашни помощници  7 лица  при  8 часа  заетост или  14 лица при 4 часа заетост дневно на  трудов  договор. Срок за работа в рамките на проекта - 12 месеца.

 • Образование – минимум основно образование
 • Квалификация – не се изисква
 • Трудов стаж – не се изисква
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа векип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

 

Описание на длъжността:Предоставя  почасови  мобилни  интегрирани  социални  услуги в домашна  среда.Способност за приспособяване, умения за работа с възрастни и лица с увреждания, работа в екип и способност за планиране и организиране на дейността. Организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряващанеобходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги, а именно:Пазаруване – снабдяване с ежедневно необходимитепродукти, лекарства и други. Помощ при поддържане на личнахигиена;Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя;Извършване на плащания на данъци, такси, комунално-битови услуги и други;Помощ при общуването и поддържането на социалниконтакти, развлечения и занимания в дома и извън него;Придружаване до социални услуги и обратно в дома, кактои на работномясто.Съдействие при подаване на документи в пенсионен отдел, дирекция “Социалноподпомагане, Общината, и др.

Диспечер – 1 лице. Срок за работа в рамките на проекта - 12 месеца на 8 часов работен ден на трудов  договор.

- Образование – минимум средно;

- Да не е  лишаван по съдебенред от правото да заематсъответнатадлъжност;

- Трудов стаж – не се изисква;

 

      -Комуникативни умения;

-Умения за работа в  екип;

-Мотивация за работа в динамична среда;

- Професионален опит – предимство;

- Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

 

      Описание  на  длъжността:

- Координация и  разпределение  на  приетите  заявки  на   немедицинскитеспециалисти, работещи за  директнопредостяване  на  услугата  до  потребителите;

- Приемане  на заявки  на  обявения   телефон от потребителите;

- Обработка  на заявки  от  нуждаещите  се  лица;

- Съхранява  икартотекирадокументацията;

- Изготвяне  наседмични и   месечниграфици

- Води  регистър  на подадените  заявления от   потребителите  на  услугата

- Води   регистъра  на  сключените   договори

 

 

Немедицински  специалисти   - разносвачи- 7,5 лица на 8 ч.  или 15 души на 4 ч.  заетост  дневно на   трудов  договор.Срок за работа в рамките на проекта –  12 м.

 • Образование – минимум основно образование
 • Квалификация – не се изисква
 • Трудов стаж – не се изисква
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в  екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;

 

Описание на длъжността:Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства /закупени със средства, различни от тези по договора/, заплащане на битови сметки, заявяване   и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/ на лицата попадащи в целевата група, съгласно утвърден график.

 

Шофьор: –  1 лице на  8 ч. и 2 лица на 4 ч. заетост  на  трудов  договор. Срок за работа в рамките на проекта - 12 месеца.

 

 • Степен на образование –  средно
 • Квалификация – свидетелство за  управление   на  МПС
 • Да не е  лишаван  по съдебенред от правото да заемесъответнатадлъжност, да не е отнеманосвидетелството за правоуправление на автомобил
 • Умение за  работа в  екип;
 • Да е дееспособно лице;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Мотивация  за  работа  в  екип;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит  в  изпълнението  на  сходни  проекти  -  предимство.

 

Описание на длъжността:Предиизлизане на пътизвършвапреглед на МПС, проверява, горивото, охладителнататечност, маслото, гумите, състоянието и работата на двигателя, скоростнатакутия, кормилното управление, осветлението, спирачките, работата на арматурното табло, наличността и състоянието на инструментите и принадлежностите.По време на път следи за нормалната работа на двигателя, механизмите на трансмисията и спазвабезопасността на движението.Презвреме на престоитепроверявасъстоянието на автомобила.Описва в пътния лист данните за извършенитекурсове.Отговаря за превозна  персонала в услугата  – ежедневен и при необходимост;Следи за състоянието и за изправността на предоставенатаму техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното

правилноизползване.При възникналанеобходимост за ремонт, както и при аварийна ситуация информираръководителя на проекта.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняванатадлъжност.

 

Хигиенисти в  социални  услуги,  делегирани  от  държавата  дейности  - 23 лица  на   8  ч. заетост  на  трудов  договор.Срок за работа в рамките на проекта –  12 м.

- Образование – минимум основно;

- Да не е  лишаван по съдебенред от правото да заематсъответнатадлъжност;

- Трудов стаж – не се изисква;

      - Комуникативни умения;

      -Умения за работа в  екип;

      -Мотивация за работа в динамична среда;

- Професионален опит – предимство;

- Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

 

Описание  на  длъжността: - Извършва всички дейности по дезинфекция в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в дворните места, фасадите и оградите на сградата на съответната социална услуга. Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на пространствата, за които отговаря. Целесъобразно прилага и употребява предоставените му препарати и целесъобразно използва техническите средства и съоръжения за почистване. Сортира, товари, транспортира и разтоварва отпадъците и амбалажа до определените за целта места, като спазва инструкциите за безопасност. Изпълнява функции, които са му възложени от прекия ръководител. Съобразява дейността си с дневния ритъм на потребителите на услугата.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /образец/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Документ удостоверяващтрудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;

 

ДОКУМЕНТИТЕЩЕ СЕ ПРИЕМАТот 19.03.2021г. до19.04.2021 г. от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 6, стая №611.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

 

Провеждане на подбора на персонал - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.

 

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината www.kardjali.bgи на таблото в сградата на Община Кърджали

ВАЖНО:ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
заявлениее
Автобиография
декларация
декларация за съгласие


 Прочитания: 4795 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign