Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 19 Март 2021

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура  за  предоставяне на  безвъзмездна  финансова  помощ №  BG05M9OP001-6.002 «Патронажнагрижа  +», проект „Патронажнагрижа + в Община Кърджали» договор   № BG05M9OP001-6.002-0039-С01  от 10.03.2021 г.

 

ОБЯВЯВА

Прием  на  документи  за  подбор  на   потребители  за осигуряване на  подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, във връзка с разпространението на COVID-19.

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

  1. За ползватели на социалната услуга „Патронажни грижи +“ по проекта могат да кандидатстват :

 

  • Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19от всички населени  места на  Община  Кърджали.

 

  1. При кандидатстването се прилагат следните документи:
  • Заявление по образец
  • Документ за самоличност (копие);
  • Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (копие);
  • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие), епикризи или др. медицински документи;
  • Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни;
  • Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата -когато не се подава лично.

ДОКУМЕНТИТЕЩЕ СЕ ПРИЕМАТот 19.03.2021 г. до19.04.2021 г. от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 6, стая №611.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

Провеждане на подбора на потребители -Патронажните грижи ще се предоставят на базата на оценки на индивидуалните потребности и ще се спазват хоризонталните принципи за равни възможности и недопускане на дискриминация.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
заявление за потребители
Декларация за лични данни


 Прочитания: 1872 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign