Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 3

 20 Април 2021

П О К А Н А

№ 3

 

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

                                                             

С В И К В А М

 

         Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 28.04.2021 год. /сряда/ от 10.00 часа при следния                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                      Проект

                                                   

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

     1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник –  г-н Юзкан Али.

2. Предложение за промяна в състава на Постоянните комисии към Общински съвет -

Кърджали.

      3. Отмяна на чл. 14, ал.1 и ал.6, чл. 15, чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Кърджали, приета с Решение №21/23.04.1992 г. на Общински съвет и приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Кърджали.         

      4.   Приемане на отчета на Местната комисия за борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 год.

      5. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г.

     6. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2021 г.

     7. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.

    8. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения,  находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия”   №13, гр.Кърджали, за осъществяване на дентална медицинска дейност.

    9. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните цени.

   10. Даване на съгласие за продажба на ателие № * за индивидуална творческа дейност, находящо се в жил. блок № *, вх. *, ет. *, кв. „Възрожденци”, гр. Кърджали по административен ред  на наемателя и определяне на пазарната цена.

  11. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VII -177, кв.18 по ПУП на с.Жинзифово, община Кърджали, на собственика на законно построената жилищна  сграда – Г. М. и определяне на  пазарна цена на имота.

  12. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VII-общ., кв.18 по ПУП на с.Седловина, община Кърджали, на собственика на законно построената жилищна сграда – А. Н. и определяне на  пазарна цена на имота.

  13. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Б. Ю., чрез продажба на общински 96/526 идеални части от съсобствен УПИ ХV-670,671, кв.194 по ПУП на кв. ”Възрожденци”- II част, гр. Кърджали, отреден за жилищно строителство, съставляващи имот с идентификатор 40909.114.670 по Кадастралната карта на гр. Кърджали и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.

  14.  Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2021 г.

 15. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.

 16. Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, общинска собственост, включени в масивите за ползване по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

 17. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Ю. Й. с признато право на собственост в землище с. Македонци, община Кърджали.

 18. Приемане на отчет за изпълнение на Културния календар за 2020 г. и приемане на Културен календар за 2021 г.

 19. Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2020 г. и приемане на  Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2021 г.

 20. Приемане на Отчет за изпълнението на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2020 година и приемане на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2021 година.

 21. Приемане на доклад за осъществяване на дейности на читалищата за 2020 г.

 22. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от кмета на община Кърджали в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансовото плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със Споразумение № РД 50-37 от 20.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Стамболово и Кърджали по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", сключено между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ /НОИР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“/ОПОС 2014 – 2020 г./и СНЦ „Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54“ /МИГ Стамболово-Кърджали 54/.

23. Представяне за информация на финалният доклад-отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали 2014-2020  г. /ИПГВР/.

      24. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване през ПИ 40909.114.565, ПИ 40909.114.564 и ПИ 40909.114.561 за нова жилищна сграда в ПИ 40909.114.662 по КККР на гр. Кърджали, находящ се в кв.192 по плана на кв. „Възрожденци“, гр. Кърджали“  на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

     25. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване през ПИ 40909.112.174 и ПИ 40909.112.258 за нова жилищна сграда в ПИ 40909.112.435  по КККР на гр. Кърджали, находящ се в кв.120 по плана на кв. „Възрожденци“, гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

     26. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на прокарване на Ел. отклонения преминаващи през имоти отредени за път на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за захранване на обект: “Външно кабелно електрозахранване на едноетажна масивна сграда, находяща се в новообразуван поземлен имот №1043, кадастрален район 27, по плана на новообразуваните поземлени имоти в землището на гр. Кърджали, ЗЗП 27, община Кърджали“, собственост на А. Ч.

      27. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

     28. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

       29. Предложение за одобряване  на Подробен устройствен план – парцеларен  план  за  обект:  ” Газоснабдяване   на   Община   Кърджали ”,   подобект ” Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр.Кърджали, преминаващ през землищата на гр.Кърджали, с.Дъждино, с.Седловина, с.Пепелище и с.Глухар, общ.Кърджали.”

      30. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ IV-6504 с идентификатор 40909.116.160 и УПИ V-6503 с идентификатор 40909.116.158 в кв.214 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от  ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

     31. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, включващо одобряване на задания за измененията им в частта на УПИ X с идентификатор 40909.119.267 в кв.107 по плана на кв.„Студен кладенец“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

     32. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ II-5596 с идентификатор 40909.112.107 и УПИ III с идентификатор 40909.112.114 в кв.108 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

     33. Отпускане  на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

     34. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.

                                                                 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –                                           

                                                        К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                           /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 993 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign