Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 22 Април 2021

ОБЯВА

за удължаване  на  срока за   прием  на   документи  за подбор на персоналзаосигуряване на  подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19

 

          Във връзка  с  проект  „ Патронажнагрижа + в  Община

Кърджали»,договор  №BG05M9OP001-6.002-0039-С01 от 10.03.2021 г.процедура  за  предоставяне на  безвъзмездна  финансова  помощ  №  BG05M9OP001-6.002 «Патронажнагрижа +»,Община Кърджали, в качеството си на бенефициент  по ОП „Развитие на човешките ресурси” удължава срока за

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
на персоналзаосигуряване на  подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19 за  следните  длъжности:

 1. СПЕЦИАЛИСТИ  „ЗДРАВНИ  ДЕЙНОСТИ” –РЕХАБИЛИТАТОР
 2. ПСИХОЛОГ
 3. ХИГИЕНИСТИ  В СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ, ДЕЛЕГИРАНИ  ОТ  ДЪРЖАВАТА  ДЕЙНОСТИ

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

 

Специалисти  „Здравни  дейности”  - Рехабилитатор Срок за работа  в рамките  на   проекта  - 12 месеца на трудов договор при 4 часа заетост дневно.

 • Образование – висше, степен бакалавър/магистър
 • Квалификация – Кинезитерапия, Рехабилитация
 • Трудов стаж – не се изисква
 • Добро познаване на нормативнатауредба, регламентиращапредоставянето на социални услуги /Закон за социалноподпомагане, Закон за интеграция на хората с увреждания;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;
 • Компютърна грамотност.
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

 

 

Описание на длъжността: Участва в изработването на  индивидуалнипланове и в преразглеждането на плана.Диагностицира и при необходимостосъществяваиндивидуалнирехабилитационни и ЛФК програми. Рехабилитацията е насоченакъм профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняванепериодите на временна нетрудоспособност.Медицинскатарехабилитациявключвадейности по кинезитерапия и физикална терапия, които се извършватсъобразноназначенията на лекари-специалисти. Дейностите се извършват при спазване на разпоредбите и изискванията на Министерство на здравеопазването.

Психолог–Срок за работа в рамките на проекта – 12 мес. на 4 часов работен ден

 

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър
 • Специалност – „Психология”, „Клинична психология” или еквивалентна
 • Добра компютърна грамотност;
 • Психологическа нагласа за работа с  лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

 

Описание на длъжността:Осъществява психологическа подкрепа и консултиране на потребителите и персонала; изследва процесите на поведение на потребителите и оценява възможностите им;изготвя индивидуалните планове на потребителите; подпомага процеса на адаптация и интеграция на потребителите чрез методи на индивидуалната работа; информира и обсъжда състоянието на потребителите с роднините и/или близките; идентифицира проблеми и помага за предотвратяването им;

Консултациите  ще се  извършват  по  домовете  на  потребителите.

 

 

 

Хигиенисти в  социални  услуги,  делегирани  от  държавата  дейности  - Срок за работа в рамките на проекта –  12 м.

- Образование – минимум   основно;

- Да не е  лишаван по съдебенред от правото да заематсъответнатадлъжност;

- Трудов стаж – не се изисква;

      - Комуникативни умения;

      -Умения за работа в  екип;

      -Мотивация за работа в динамична среда;

- Професионален опит – предимство;

- Опит при изпълнение на сходни проекти – предимство;

 

Описание  на  длъжността: - Извършва всички дейности по дезинфекция в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в дворните места, фасадите и оградите на сградата на съответната социална услуга. Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на пространствата, за които отговаря. Целесъобразно прилага и употребява предоставените му препарати и целесъобразно използва техническите средства и съоръжения за почистване. Сортира, товари, транспортира и разтоварва отпадъците и амбалажа до определените за целта места, като спазва инструкциите за безопасност. Изпълнява функции, които са му възложени от прекия ръководител. Съобразява дейността си с дневния ритъм на потребителите на услугата.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /образец/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Документ удостоверяващтрудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;

 

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ  до 26.04.2021 г.  или  до набиране  на  необходимия  брой  персонал  на  адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,   информационен   център, ет. 1.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

 

Провеждане на подбора на персонал - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.

 

 

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината www.kardjali.bgи на таблото в сградата на Община Кърджали

 

 

ВАЖНО:ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД.


 Прочитания: 1151 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign