Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОТГОВОР - ПОЯСНЕНИЕ

 24 Юни 2021

ОТГОВОР - ПОЯСНЕНИЕ

по повод постъпили възражения срещу проект за изменението на ОУП на УПИ XVII-253, кв.46 по плана на кв.“Байкал“, гр. Кърджали

Уважаеми съграждани и жители на кв. „Байкал“,

Град Кърджали има свой Общ Устройствен План /ОУП/ ,  одобрен и влязълв сила през 2013г.

Според посоченото в ЗУТ - чл.104, ал.1и чл. 107, т.1 и вНаредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативиза устройствонаотделните видове териториииустройствени зони - чл.4, ал.5,Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство на териториите на общините или на отделни населени места с техните землища. Предвижданията на общите устройствени планове са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове.

Целта на Общите Устройствени Планове и по-конкретно на тези за урбанизирани територии и селищни образувания (например градове), е да се определи разположението на отделните видове устройствени зони в рамките на селищната структура, които устройствени зони се формират според тяхното преобладаващо предназначение. Т.е. извършва се групиране на множество отделни поземлени имоти със сходни характеристики (например един квартал) в една обща Устройствена зонаот типа - Жилищна, Смесена многофункционална, Централна, Рекреационна, Обществено-обслужваща, Производствено-складова и др.

        Според ЗУТ – чл.134, ал.1, т.1 изменението на един Общ Устройствен План е възможен при съществена промяна на условията, при които е бил създаден. Всички ще се съгласят, че през последните 4-5 години настъпи съществено изменение в динамиката на инвестиционните процеси в гр. Кърджали, в който преобладаващо се инвестира в жилищнозастрояване. Това от своя страна води до бързо изчерпване на отредените за такова застрояване територии и създава потребността от търсене на нови възможности, които да отговорят на тази динамика.

Поради това, още преди около 3 години, община Кърджали постави идеята да се измени действащият ОУП на града с цел осигуряване на адекватна реакция на ситуацията и създаване на предпоставки за бъдещо развитие. Първата крачка в тази посока бе изменението на ОУП за кварталите „Студен кладенец“ и „Байкал“ в зоните в непосредствена близост до бул. „Беломорски“.

Изменението на ОУП на част откв. „Студен кладенец“ бе одобрено и влезе в сила преди около две години и половина, а изменението на кв. „Байкал“, поради обективни обстоятелства, се отложи във времето. Каква конкретно е идеята и обхватът на това изменение спрямо кв. „Байкал“ е видно от приложения чертеж като част от този проект.

Накратко казано: предлагаме кварталите и парцелите, които се намират по протежението на бул. „Беломорски“ и са заключени между булеварда и първата успоредна улица, да получат устройствена зона Централна, със съответните показатели на застрояване : Височина до 15м, Плътност на застрояване до 80% и Интензивност на застрояване до 3. Това са показатели на застрояване за средна височина (до 15м) и са съобразени с позволеното от закона за типа населено място, към който тип спада и гр. Кърджали, както и с предвижданията на действащия ОУП на града за Централна зона. Бих искал да подчертая, че това не са задължителни градоустройствени показатели, които трябва да бъдат изпълнени на всяка цена, а само рамката в която ще бъде поставено новото строителство, там където ще има такова. Изборът доколко ще бъде приложена тази рамка е право на всеки отделен собственик на парцел.

Не споделям огласените тревоги за допускане на непозволено застрояване – всички изисквания на закона, които касаят защитата на интересите на заинтересовани лица или съседи, ще бъдат спазвани безкомпромисно, което е и една от главните задачи на един главен архитект и на общинската администрация, занимаваща се с допускане и разрешаване на строителството.

Искам да кажа също и че всеки град, в по-голяма или по-малка степен, се подчинява в развитието си на определени градоустройствени закономерности.

И не на последно място – всички ние сме граждани на Кърджали, който е и областен център. Нека бъдем граждани не само в рамката на двора на къщата ни, а и извън него. И както подобава на един областен център в 21 век, нека този град да придобие подобаващ на времето и статута си облик. Кв. „Байкал“ на практика е входа на града ни и е първото впечатление, което всички влизащи и излизащи от града, преминаващите гости и местни жители получават. Вярвам, че всички ние, като граждани, бихме искали това лице да бъде съвременно, модерно, ново – да бъде нещо, с което да се гордеем.        

         Тъй като по въпроса не са провеждани срещи на жителите на кв.“Байкал“ с ръководството на общината и гл.архитект на общината,кметът на общината д-р инж. Хасан Азис кани членовете на Инициативния комитет от квартала на работна среща  на 25 юни/петък/2021г. от 10.00ч. в зала 407  в община Кърджали, за да се изяснят всички въпроси  на жителите на „Байкал“.Община Кърджали е била отворена винаги за диалог и нищо, което не е в интерес на гражданите, няма да се прави.

           арх. ДелинЗапартов,

главен архитект на община Кърджали


 Прочитания: 1003 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign