Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 5

 23 Юли 2021

П О К А Н А

№ 5

 

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

                                                         

 

                                                            С В И К В А М

 

            Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 30.07.2021 год. /петък/ от 10.00 часа при следния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Проект!                       

   

                                                Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 

  1. Приемане  на  отчет   за  дейността  на   Общински съвет – Кърджали, мандат 2019 –2023 г. за първото   полугодие на 2021 г.

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на 2021 г.

            3. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2022г. на Община Кърджали.

4. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, реализираща се в рамките на приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

5. Предложение за актуализиране „ Списък на защитени детски градини  и училища на територията на Община  Кърджали за 2021/ 2022 г.”

6. Предложение за актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища на територията на Община Кърджали.

7. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за периода 2021-2022 год., приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2021 година, приемане на Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2020 г.

8. Именуване на улици.

9. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кърджали по Процедура   BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

10. Одобряване на споразумение за сътрудничество по проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” - Компонент 2  по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

11. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2021 г.

12. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2021 г.

13. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.

14. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІІІ, кв.2 по ПУП на  Зона за краткотраен отдих „Енчец”, находяща се в землището на с. Брош, община Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 06567.15.33 по Кадастралната карта на с.Брош, Зона за краткотраен отдих „Енчец”, с площ 283 кв.м и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, на „Ардастрой” ЕООД гр. Кърджали, собственик на законно изградената в него с отстъпено право на строеж едноетажна сграда с идентификатор 06567.15.33.1 и определяне на  пазарна цена на имота.

15. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VІІІ, кв.2 по ПУП  на Зона за краткотраен отдих ”Енчец”, находяща се в землището на с.Брош, община Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 06567.15.38 по Кадастралната карта на с.Брош, Зона за краткотраен отдих ”Енчец”, с площ 209 кв.м и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, на собственика на законно изградените с отстъпено право на строеж в имота сгради: 06567.15.38.1 и 06567.15.38.2 – Т. И. и определяне на  пазарна цена на имота.

16. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ V-общ., кв.2 по ПУП на  с.Крайно село, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно изградената в него  с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда на два етажа – Н. Ш. и определяне на  пазарна цена на имота.

17. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ III–дзс, кв.12, по ПУП на с. Иванци, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, на съсобствениците  на законно изградената в него с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда на един етаж и висок призем – Б. А. и Ф. А. и определяне на пазарна цена на имота.

18. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.

19. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и М. М., чрез продажба на общински 115/615 идеални части от съсобствен поземлен имот с № 56054.501.590 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Петлино, община Кърджали, целият с площ 614,89 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.

20. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Г. П., чрез продажба на общински 303/703 идеални части от съсобствен  поземлен имот с № 62445.18.58 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Резбарци, община Кърджали, целият с площ 702,72 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.

21. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 49343.13.236 – частна общинска  собственост, находящ се в землището на с. Мургово, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства.

22. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 83315.30.25 – частна общинска  собственост,  находящ се в землището на с. Широко поле, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства.

23. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на И. Ф. с признато право на собственост в землище с. Жинзифово, община Кърджали.

24. Даване на съгласие за предоставяне  безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане – гр.София, части от имот публична общинска собственост, находящи се в Административната сграда на бивш ОНС, бул.”България”, гр.Кърджали.

25. Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортен обект  - публична общинска собственост представляващ : Тенис корт, находящ се в парк  „Арпезос – юг” гр. Кърджали.

26. Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортен обект  - публична общинска собственост представляващ:  Борцов салон,  находящ се в с.Стремци, община Кърджали.

27. Даване на съгласие за предоставяне под наем без търг или конкурс на сдружение „Регионално младежко сдружение - Кърджали за теб“ на общински имот представляващ: Самостоятелен обект, находящ се на  ул.“Булаир“№1, ет.0, гр. Кърджали, с идентификатор 40909.110.243.1.28 по Кадастралната карта на гр. Кърджали.

28. Даване на съгласие за предоставяне под наем без търг или конкурс на сдружение „СТОПАНСКА КАМАРА – КЪРДЖАЛИ”, на  общински имот представляващ: Три преходни стаи, находящи се на втори етаж в сградата на „Бизнес инкубатор”,  гр.Кърджали.

29. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ: Помещение в сграда на ул. “Отец Паисий”№ 3, /до бивш Градски съвет/, гр. Кърджали.

30. Допълване на Бизнес плана и инвестиционната програма на ,,Пазар на производителите-Кърджали“ ЕАД гр. Кърджали, приета с Решение № 257, Протокол № 12 от 17.12.2018г. на Общински съвет – Кърджали за период от една година /Месец септември 2021г. – месец август 2022г./.

            31. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Оптична свързаност на административната сграда на адрес гр. Кърджали, ул. Беласица №2 с ЕЕСМ на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ- Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

            32. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

            33. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

            34. Одобряване на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Външно кабелно електрозахранване на ” Преместваем обект – фургон ” в поземлен имот № 145 кадастрален район 316  по плана на новообразуваните имоти в землище гр.Кърджали  ЗЗП 29.

            35. Одобряване на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Външно кабелно електрозахранване през поземлени имоти 40909.119.111 и 40909.119.110 за  нова жилищна сграда  в поземлен имот 40909.119.277 в кв.122, гр.Кърджали.

            36. Одобряване на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Външно кабелно захранване през имоти 40909.106.565, 40909.106.488 и 40909.106.546  за  нова жилищна сграда в поземлени имоти  40909.106.657 и 40909.106.656 в кв.259, гр.Кърджали.

            37. Одобряване на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Външно ел.захранване през имот 40909114.529 за  нова жилищна сграда  в поземлен имот 40909.114.514, кв.23, ж.к.” Възрожденци”, гр.Кърджали.

            38. Одобряване на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Външно кабелно електрозахранване за  жилищна сграда  в поземлен имот 40909.111.550 в кв.170, гр.Кърджали. през поземлени имоти 40909.113.62 и 40909.113.207  и  40909.113.1 до ново електромерно табло на имотна граница.

            39. Одобряване на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Външно кабелно електрозахранване за двуфамилна жилищна сграда изградена в поземлен имот 40909.114.512 в кв.268, гр.Кърджали от съществуващо ТП 151, изградено в имот 40909.114.249 преминавайки през поземлени имоти 40909.114.248, 40909.114.930, 40909.114.243 и 40909.114.528  до ново електромерно табло на имотна граница.

            40. Одобряване на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Външно кабелно електрозахранване през поземлени имоти 40909.104.250, 40909.104.193 и 40909.108.79 за  нова жилищна сграда  в поземлен имот 40909.104.268 в кв.46, гр.Кърджали.

            41. Одобрява изменението на Общ устройствен план на гр.Кърджали в частта за поземлени имоти с идентификатори 40909.127.501, 40909.127.2, 40909.127.3 в кв.63б и 40909.127.426 и 40909.127.449, кв.63в  по плана на  кв.” Гледка ”.

            42. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ VI-5553, VII-6013,5554, VIII-5604, XIII-5553 и XIV-5553 в кв.103 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

            43. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в кв.256, кв.259 и част от кв.90 по плана на гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и чл.62а, ал.2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

44. Предложение за изменение на кадастрална карта и ПУП-ПР на гр. Кърджали в частта засягаща улица от о.т. 1623а до о.т. 1623б, намираща се между кв. 63б и кв.63в по плана на кв. Гледка, гр. Кърджали и промяна на отреждането и собствеността на съставляващия улицата имот от общинска публична собственост в общинска частна собственост.

45. Предложение за приемане на дарение в полза на Община Кърджали, представляващо част от поземлен имот с идентификатор 40909.127.501, със съответния проектен идентификатор във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ.

46. Предложение за приемане на дарение в полза на Община Кърджали, представляващо част от поземлен имот с идентификатор 40909.13.174, със съответния проектен идентификатор във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ.

47. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

48. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.

 

                                                            

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –                                                    

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                     /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 1855 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign