Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 9

 19 Ноември 2021

                                                      П О К А Н А

                                                               № 9

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,                                                            

С В И К В А М

            Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 26.11.2021 год. /петък/ от 10.00 часа при следния                                                                                                                                      

Проект                  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Даване   на   съгласие   за   кандидатстване  на   Община   Кърджали  по  Целева  програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ финансирана от  Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

2. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“ по Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 г.

3. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.

4. Даване на предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване от пасище на полски път на част от поземлен имот с идентификатор 66603.13.51 по КК и КР на с. Сипей, Община Кърджали.

5. Одобряване Подробен устройствен план - Парцеларен план за Обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Кърджали. Подобект: Реконструкция и доизграждане на  канализационна мрежа  в кв.Прилепци агломерация Кърджали. 

6. Одобряване Подробен устройствен план - Парцеларен план за Обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа  в агломерация Кърджали. Подобект: Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Резбарци агломерация Кърджали.

7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план на имоти с идентификатори 40909.125.74, 40909.125.75, 40909.125.76, 40909.125.77, 40909.125.80, 40909.125.81, 40909.125.82, 40909.125.83, 40909.125.84, 40909.125.85, 40909.125.86, 40909.125.88, 40909.125.93,  40909.125.94, 40909.125.95, 40909.125.96, 40909.125.101, 40909.125.102, 40909.125.103, 40909.125.104, 40909.125.109, 40909.125.110, 40909.125.111, 40909.125.112, 40909.125.113, 40909.125.114, 40909.125.115, 40909.125.116, 40909.125.117, 40909.125.123,  40909.125.124, 40909.125.125, 40909.125.126, 40909.125.131, 40909.125.132, 40909.125.133, 40909.125.134, 40909.125.135, 40909.125.136, 40909.125.145, 40909.125.146, 40909.125.147, 40909.125.148, 40909.125.149 и 40909.125.150, кв.30, кв.31 и кв.32 по кадастралната карта и регулационния план на гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл.16 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

8. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване през поземлен имот с идентификатор 40909.111.106 и поземлен имот с идентификатор 40909.111.65 за нова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.111.80 по КККР на гр. Кърджали, находяща се в  ж.к Възрожденци, гр. Кърджали на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.“

9. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване през поземлени имоти с идентификатори 40909.102.126, 40909.102.157, 40909.102.97, 40909.102.124, 40909.108.34 и 40909.108.28 за градски хотел и ресторант в поземлен имот с идентификатор 40909.108.265 по КККР на гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

10. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване през поземлен имот с идентификатор 40909.112.322 и поземлен имот с идентификатор 40909.112.305 за нова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.112.413 по КККР на гр. Кърджали, находяща се в  ж.к Възрожденци, гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

11. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване през поземлен имот с идентификатор 40909.112.174 и поземлен имот с идентификатор 40909.112.167 за нова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.112.170 по КККР на гр. Кърджали, находяща се в  ж.к Възрожденци, гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

12. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване през поземлен имот с идентификатор 40909.112.174 и поземлен имот с идентификатор 40909.112.167 за нова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.112.412 по КККР на гр. Кърджали, находяща се в  ж.к Възрожденци, гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

13. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване през поземлени имоти с идентификатори 40909.106.625, 40909.106.469, 40909.106.186, 40909.106.445 и поземлен имот с идентификатор 40909.106.448 за нова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.106.677 по КККР на гр. Кърджали, находяща се в  район „Пазара“, гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

14. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване през поземлен имот с идентификатор 40909.117.92 и поземлен имот с идентификатор 40909.117.55 за административно производствена сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.117.137 по КККР на гр. Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.“

15. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

16. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

17. Одобряване Изменението на Общ устройствен план на град Кърджали  в частта за УПИ І в кв.53 с идентификатори 40909.108.234 и 40909.108.61 по плана на ” ЦГЧ”, град Кърджали, с което се променя зоната на застрояване от смесена многофункционална / Смф / в централна / Ц /.

18. Одобряване Изменението на Общ устройствен план на град Кърджали  в частта за УПИ Х в кв.107 с идентификатори 40909.119.267 по плана на кв.” Студен кладенец ”, град Кърджали с което се променя зоната на застрояване от обществено обслужваща зона / Оо / в централна / Ц /.

19.  Помощ за ремонт на покриви на къщи на социално слаби семейства, унищожени в следствие на пожар.

20. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

21. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.

22. Именуване на улици.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –                                  

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                      /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 1076 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign